I Finland är kampylobakterier orsaken till de flesta sjukdomar som smittar mellan djur och människor

22.1.2009

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC har publicerat en rapport om sjukdomar som är gemensamma för människor och djur dvs. zoonooser. Rapporten behandlar läget år 2007. Också Finland behandlas i rapporten.</div>

Som under tidigare år var kampylobakterieinfektioner de vanligaste zoonooserna bland människor i EU. Salmonellainfektionerna bland befolkningen hade däremot minskat år 2007. Mängden listeriosfall har hållit sig på samma nivå som under tidigare år.

Av zoonooserna som påträffas bland befolkningen i Finland har kampylobakterieinfektionerna redan i flera års tid varit de vanligaste. Mängden salmonellainfektioner erhållna i Finland hade ytterligare minskat, även om den sammanlagda mängden salmonellainfektioner hade ökat.

Resultaten av uppföljningen av kampylobakterier och salmonella i livsmedelskedjan visade att vår goda nationella situation förblivit oförändrad.

År 2007 påträffades till exempel kampylobakterier i 7 procent och salmonella i 0,2 procent av de finska kycklingflockarna, medan det på EU-nivå inrapporterades att kampylobakterier påträffats i 25 procent och salmonella i 3,7 procent av kycklingflockarna.

Pressmeddelande:
http://efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902267941.htm  

Rapporten i sin helhet:
http://efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Report/2007_Zoonoses_Community_Summary_Report,0.pdf?ssbinary=true

Smittsamma sjukdomar i Finland 2007 (Folkhälsoinstitutet):
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2008/2008b10.pdf

Mer information ger:
Zoonooscentrets direktör Saara Raulo, Evira, tfn 040 825 0261 (zoonoosuppföljning)

Överläkare Markku Kuusi, Institutet för hälsa och välfärd THL, tfn 020 610 8935 (infektioner bland befolkningen)Teman: