I tillsynen över rester av växtskyddsmedel intensifierades år 2008 särskilt tillsynen över thailändska produkter

25.1.2010

<p>Förekomsten av rester av växtskyddsmedel i vegetabiliska livsmedel låg år 2008 på samma nivå som under tidigare år. Huvuddelen (94 %) av de undersökta produkterna följde bestämmelserna. Resthalter som överskred det tillåtna gränsvärdet konstaterades särskilt i produkter av thailändskt ursprung.</p>

Små resthalter är vanliga
År 2008 undersöktes ca 2000 livsmedel av vegetabiliskt ursprung med tanke på rester av 256 olika växtskyddsmedel. Huvuddelen av proverna var färsk frukt och färska grönsaker, resten spannmål och processade livsmedel. Över hälften av de undersökta produkterna (59 %) innehöll rester av ett eller flera växtskyddsmedel. Halterna var ändå huvudsakligen låga och 94 % av produkterna följde bestämmelserna. Av de inhemska produkterna innehöll 37 % rester av växtskyddsmedel och i bara två av dessa prover (hallon och dill) överskreds det tillåtna gränsvärdet.

Överträdelser särskilt i thailändska produkter
Andelen ( 6 %) produkter som i tillsynen över rester konstaterades strida mot bestämmelserna ökade med en procent från år 2007. En orsak till ökningen kan anses vara den intensifierade tillsynen över thailändska produkter. Av produkterna som stred mot bestämmelserna var 28 % av thailändskt ursprung. Rester konstaterades särskilt i färska kryddörter, såsom koriander och basilika, i färska kryddpaprikor, bönor, auberginer och lök. De övriga produkterna som stred mot bestämmelserna fördelade sig jämnt mellan flera olika ursprungsländer och Kina (6 %), Egypten och Israel (5 %) var de nästvanligaste ursprungsländerna för produkter som stred mot bestämmelserna. Av uppföljningsproverna som togs av produkter som tidigare konstaterats strida mot bestämmelserna var de thailändska produkternas andel 50 %.

Myndighetsåtgärder
Distributionen av produkter som stred mot bestämmelserna, dvs. produkter som innehöll rester i en mängd som överskred det tillåtna gränsvärdet, till marknaden stoppades och återkallelse vidtogs, om produkten misstänktes medföra hälsofara med tanke på konsumenterna. Under året lämnades sju varningar inom EU:s system för snabb varning (RASFF) till följd av konstaterade överskridningar av gränsvärdet. En sådan varning lämnas endast om en riskvärdering visar att produkten kunde medföra hälsoskada för någon konsumentgrupp.

Resterna av växtskyddsmedel undersöks årligen
I Finland undersöks årligen resterna av växtskyddsmedel i form av ett samarbete mellan Evira, Tullen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Tillsynen har traditionellt koncentrerats på sådana grönsaker, frukter och spannmålsprodukter, vilkas andel i kosten är betydande. Tillsynen inriktas också utgående från kända restproblem bl.a. genom uppföljning av de varningar som ges inom snabbvarningssystemet RASFF.

Mer om detta:
Resultaten av tillsynsprogrammet år 2008: evira.fi > livsmedel-> tillsyn och företagare > bekämpningsmedelsrester > Tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2008

Mer information ger:
Överinspektör Ulla Karlström, Evira, tfn 020 7724288, 040 4877798, ulla.karlstrom at-merkki.gif evira.fi
Forskningschef Kalevi Siivinen, Tullaboratoriet, tfn 020 49 23267, 040 33 23267,
kalevi.siivinen at-merkki.gif tulli.fi

 

Teman: