I tillsynen över utsädeshandeln gavs 31 marknadsföringsförbud år 2009

2.6.2010

<p>År 2009 utfördes sammanlagt 235 tillsynskontroller inom utsädeshandeln. På grund av brott mot lagen om handel med utsäde gavs sammanlagt 31 marknadsföringsförbud, fem anmärkningar och ett förordnande om förstörande.</p>

Tillsyn över grå handel med utsäde
Livsmedelssäkerhetsverket Evira utövar tillsyn över företagarna inom utsädeshandeln i avsikt att förhindra grå handel med utsäde. De skriftliga anmärkningarna och de nio marknadsföringsförbuden gällde handel med ickecertifierat utsäde i form av webbreklam och tidningsannonser, torghandel, överskridning av handelspartiet i utsädespackeriet och försäljning ur öppnade förpackningar i en utsädesaffär samt försummelse av anmälningsplikten till registret över näringsidkare. Ett förordnande om förstörande gavs för ett ickecertifierat utsädespotatisparti som en odlare importerat.

Skörden från underkända utsädesodlingar användes för andra ändamål
Man utredde användningen av skörden från utsädesodlingar som underkänts på grund av flyghavre, eftersom skörden inte får hamna i den grå utsädeshandeln. Odlarna hade använt skörden huvudsakligen antingen som eget foder eller sålt den som foderspannmål, maltkorn, grynhavre eller brödsäd eller bränt den.

Endast små mängder överårigt spannmålsutsäde på marknaden
Av de överåriga spannmålspartierna avsedda för yrkesbruk uppfyllde fyra inte kraven på grobarhet och de belades med marknadsföringsförbud. Grobarheten undersöktes för sammanlagt 59 överåriga spannmålsutsädespartiers del. För spannmålens del är minimikravet på grobarheten 85 procent. På grund av grobarheten belades också en överårig vallblandning med marknadsföringsförbud. Det finns endast mycket små mängder överåriga certifierade utsädespartier på marknaden och därför erhålls också endast små mängder prover att utöva tillsyn över. Partiernas kvalitet har förbättrats i jämförelse med situationen under tidigare år och packerierna har låtit kontrollera grobarheten hos gamla utsädespartier innan de marknadsförts.

Brister i grobarheten hos frö från grönsaksväxter
Grobarheten bestämdes för sammanlagt 94 gurkfröprover och 115 tomatfröprover. Av gurkfröproverna uppfyllde 4 partier eller drygt 4 procent och av tomatfröproverna 13 partier eller cirka 11 procent inte kraven på grobarhet. Partierna belades med marknadsföringsförbud. För gurkfröns del är minimikravet på grobarheten 80 procent och för tomatfröns del 75 procent. Tillsynen inriktades år 2009 på dospåsar med gurk- och tomatfrö som konsumenterna köper främst i antingen fröaffärer eller livsmedelsbutiker. Frö från grönsaksväxter marknadsförs i Finland huvudsakligen från andra EU-medlemsstater och över dem idkas tillsyn i form av stickprover.

Syneförrättningar i fröpackerierna en förutsättning för förpackningstillstånd
Under de syneförrättningar i fröpackerierna som förpackningstillståndet förutsätter uppdagades brister främst i dokumenteringen, märkningen av handelspartier och verkställandet av en säker provtagning och också i justeringen av vågarna. Man krävde att bristerna åtgärdas inom utsatt tid innan ett nytt förpackningstillstånd beviljas. Så avslås tillstånd sällan.

Tyngdpunktsområden i tillsynen över utsädeshandeln år 2009
Tyngdpunktsområden i Eviras marknadstillsyn över utsädeshandeln som bygger på en riskvärdering var år 2009 bl.a. användningen av skörden från utsädesodlingar som underkänts på grund av flyghavre, grobarheten hos överåriga spannmålsutsädespartier och gurk- och tomatfrön avsedda för hobbybruk och saluhållandet av ickecertifierat eller s.k. grått utsäde. Syneförrättningar i fröpackerierna utförs också efter att det femåriga tillståndet löpt ut.

Mer om tillsynen över certifierat utsäde:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsäde > Övervakning av utsädesmarknaden

Mer information ger:
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tfn 020 77 25320
överinspektör Kristiina Sulkonen, Evira, tfn 020 77 25327

 

Teman: