Inemot 200 representanter för livsmedelsbranschen anmälda till ett seminarium om hälsopåståenden

11.12.2006

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar måndagen den 11 december 2006 ett seminarium om hälsopåståenden, där man presenterar de hälsopåståenden som just nu används i Finland och dryftar användningen av sådana påståenden i framtiden. Ämnet för seminariet är aktuellt, eftersom en EU-förordning som i framtiden reglerar användningen av närings- och hälsopåståenden förväntas träda i kraft i början av nästa år. Evira har under det gångna året förberett sig för de utmaningar som förordningen medför genom att med finansiering från handels- och industriministeriet samla in information från livsmedelsföretagarna om de påståenden som används i Finland och förutsättningarna för användning av dessa påståenden. Under seminariet presenteras preliminära resultat av denna enkät och hörs bland annat kommentarer från representanter för företag i branschen, myndigheter, forskare och konsumenter om läget.</div>

I och med EU:s förordning om närings- och hälsopåståenden kommer de vetenskapliga bevisen och godtagbarheten för samtliga hälsopåståenden att utvärderas på gemenskapsnivå: Efter övergångstiderna får endast användas sådana påståenden, som godkänts i utvärderingen och som antecknats i kommissionens register. Förordningen förutsätter att medlemsstaterna under året efter att förordningen trätt i kraft lämnar en förteckning till kommissionen över vissa allmänt godtagbara hälsopåståenden som genomsnittskonsumenten begriper. I Finland används rikliga mängder hälsopåståenden, men vi har inga nationella listor över påståendena. Därför har Evira samlat in information om hälsopåståendena med hjälp av en blankett på verkets webbsidor. Inom den utsatta tiden returnerades 625 blanketter. Preliminära resultat av de erhållna svaren har lagts ut på Eviras webbsidor och de presenteras och behandlas på seminariet den 11 december 2006. Den slutliga rapporten lämnas till handels- och industriministeriet i slutet av januari 2007.

Enligt de preliminära resultaten framfördes hälsopåståenden för 269 olika föreningars, livsmedels och ingredienskombinationers del. Mest påståenden förknippades med hjärt- och kärlhälsan, kolhydratmetabolismen och viktkontroll jämte magens och tarmkanalens hälsa och motståndskraften. Cirka en femtedel av besvararna kunde uppvisa undersökningar som gjorts med den egna produkten. Drygt hälften uppgav att det finns undersökningar som gjorts med en annan motsvarande produkt. Två tredjedelar av besvararna påpekade att det finns andra bevis på påståendena som framförts om ett livsmedel eller en livsmedelsgrupp såsom undersökningar som gjorts med ingredienser. Cirka hälften av besvararna ansåg också att påståendena de använt bygger på allmänt tillgänglig information från läroböcker eller annat liknande.

Medlemsstaternas förslag till påståenden som skall tillåtas och de vetenskapliga bevisen som hänför sig till dem sänds till kommissionen i början av år 2008. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) utvärderar de vetenskapliga bevisen bakom påståendena och kommissiones kommer att publicera en förteckning över tillåtna påståenden och förutsättningarna för användning av dessa påståenden senast tre år efter att förordningen trätt i kraft.

Seminariets program: http://www.evira.fi/attachments/tapahtumat/terveysvaiteseminaarin_ohjelma.doc (på finska)
Preliminära resultat av enkäten: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/terveysvaitteet/ (på finska)

Mer information ger:
Hälsopåståendeenkäten: Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, Evira, tfn 050 386 8430
Kaisa Vaihia, Evira, tfn 020 77 24295 eller 050 434 2203, förnamn.efternamn@evira.fi

EU:s förordning om närings- och hälsopåståenden: Anne Haikonen, HIM, tfn (09) 1606 3654, förnamn.efternamn@ktm.fi

Teman: