Infektiös bronkit hos fjäderfä har konstaterats på fyra hobbyhönsgårdar

29.4.2011

<p>Fyra nya fall av infektiös bronkit hos fjäderfä (Infectious Bronchitis eller IB) har konstaterats på hobbyhönsgårdar. Gårdarna ligger i Ylöjärvi, Ilmola, Vindala och Ackas. Från dessa gårdar har tagits prov, eftersom mellan dessa och den gård på vilken smittan konstaterades den senaste veckan har sålts och köpts fåglar. Smittan bekräftades i undersökningar gjorda vid Evira. Till och från de smittade gårdarna får inte föras fjäderfä. Begränsningarna gäller tills man kan försäkra sig om att det inte längre finns risk för spridning av smittan. På grund av dessa och de tidigare fallen har Evira inlett undersökningar om infektionens eventuella förekomst på andra fjäderfägårdar.</p>

IB-sjukan orsakar luftvägssymtom, minskad äggläggning och kvalitetsförändringar i ägg, såsom tunnskalighet, hos fåglar. Om man misstänker att sina fåglar har IB-sjukan eller någon annan infektiös djursjukdom, ska man kontakta den lokala kommunala veterinären. Fjäderfäuppfödarna är också skyldiga att meddela den kommunala veterinären om de upptäcker ökad dödlighet, långsammare tillväxt, minskad konsumtion av foder och vatten, minskad äggläggning eller symtom från centrala nervsystemet hos fåglarna på gården. Dessa symtom kan också tyda på fjäderfäsjukdomar som sprider sig lätt, såsom fågelinfluensa eller newcastlesjukan. IB smittar inte människan.

För att utreda sjukdomsfallen är det mycket viktigt att alla fjäderfäuppfödare har registrerat sig. Fjäderfäuppfödarna ska anmäla sig till landsbygdsmyndigheten i sin egen kommun senast i slutet av april 2011. Registreringsskyldigheten gäller också hobbyhönsgårdar och ägare till en enda fågel. Under vårflyttningen ska fjäderfäna på samma sätt som tidigare år skyddas från kontakt med naturligt förekommande fåglar. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning ska man antingen hålla fjäderfäna inomhus eller skydda hela det område där de vistas utomhus med exempelvis ett tillräckligt finmaskigt nät under perioden 1 mars till 31 maj. Åtgärderna är avsedda att skydda fjäderfän mot fågelinfluensa, men samtidigt skyddar man fåglarna också mot andra smittsamma sjukdomar.

På grund av de upptäckta IB-fallen rekommenderas det att hönor inte flyttas mellan gårdarna, tills spridningen av sjukdomen har utretts.

Läs mer på Eviras webbplats:

Ytterligare information:
forskare Päivikki Perko-Mäkelä, forskningsenheten för produktionsdjur och vilt, Evira,
tfn 02077 25413, päivikki.perko-makela at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
forskare Heli Kallio, forskningsenheten för produktionsdjur och vilt, Evira,
tfn 050 405 5776, heli.kallio at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
överinspektör Miia Kauremaa, enheten för djurens hälsa och välfärd, Evira,
tfn 0400 318 510, miia.kauremaa at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
hälsovårdsveterinär Hannele Nauholz, Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT,
tfn 06 412 6999, hannele.nauholz at-merkki.gif : 1Kb ett.fi

Teman: