Information samlas in för beredning av en nationell strategi för tillsynen över biprodukter

31.8.2012

<br /> <br />

Livsmedelssäkerhetsverket Evira bereder en nationell strategi för tillsynen över biprodukter och med de elektroniska enkäter som utarbetats för detta ändamål vill man kartlägga biproduktaktörernas och tillsynsmyndigheternas synpunkter på biprodukttillsynens nuläge, eventuella missförhållanden och orsakerna till dessa och samla in värdefulla utvecklingsförslag.

Svara på enkäten!

Det finns två enkäter: en för aktörerna i sektorn och en för tillsynsmyndigheterna. Enkäten är öppen för svar t.o.m. 30.9.2012.

Enkäten för aktörerna i biproduktssektorn

Enkäten för tillsynsmyndigheterna

Alla svar behandlas konfidentiellt. Uppgifterna om enskilda respondenter går inte att identifiera i något skede i responssammandraget. Svaren kommer att användas för att utarbeta en strategi för biprodukttillsynen samt eventuellt också vid beredningen av jord- och skogsbruksministeriets biproduktlagstiftning och styrningen av tillsynen.

Animaliska biprodukter
Animaliska biprodukter är sådana produkter från djur som inte används som människoföda, t.ex. döda djur, före detta animaliska livsmedel, matavfall som skickas till kompostanläggningar samt slaktavfall.

Läs mera på Eviras webbsida
Evira.fi > På svenska > Sakenheter > Animaliska biprodukter 

Ytterligare information:
överinspektör Taina Heimonen-Kauppi, Enheten för djurhälsa och välfärd, tfn: 040 489 3351, taina.heimonen-kauppi at-merkki.gif : 1 kB  evira.fiTeman: