Informationen om Schmallenbergvirusets inverkningar ännu knapp i EU - idisslare undersöks med tanke på sjukdomen också i Evira

18.6.2012

<p>Hösten 2011 påträffades hos idisslare i Tyskland ett nytt virus, som fick namnet Schmallenbergvirus (SBV) efter orten där det påträffades. Hittills har smittor konstaterats i nio EU-länder; senast i Danmark. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en rapport över SBV:s inverkan på djurens hälsa.</p>

Antikroppsundersökningar visar att viruset spritt sig på bred front i Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Missbildningar hos fostren orsakade av viruset har inrapporterats specifikt för enskilda länder, som högst på 4 % av gårdarna med får och på 1,3 % av gårdarna med nötkreatur.

Informationen om hur sjukdomen spritt sig är ännu knapp och det är inte möjligt att utvärdera om viruset kommer att förekomma också denna sommar, då svidknottssäsongen inleds. EFSA rekommenderar att uppföljningen av antikroppar mot SBV fortsätts. EFSA rekommenderar också att det samlas in mer information om sjukdomens inverkan på animalieproduktionen och djurens välmående, eftersom det än så länge inte finns tillräckligt med information till hands för en utvärdering. En väsentlig del av denna information utgör uppgifterna om mängderna dödfödda eller missbildade kalvar, lamm och killingar. Förekomsten av vektorer som sprider sjukdomen borde likaså följas upp. Mer information krävs också om eventuella andra spridningsvägar än via svidknottsbett.

Uppföljningen har intensifierats i Finland
Till följd av SBV-fallen som konstaterats ute i Europa intensifierades uppföljningen av orsakerna till kastningar bland nötkreatur, får och getter i Finland från och med våren 2012. Evira undersöker orsakerna till kastningarna och för SBV:s del är det särskilt viktigt att veterinären kontaktas då missbildade foster påträffas. Köttbesättningar i södra Finland och åländska får följs också upp med tanke på antikroppar mot SBV.

Mer information
Om sjukdomen som Schmallenbergviruset orsakar
Om provtagning och undersökningar av orsaken till kastningar som Evira utför

Läs också
EFSA:s pressmeddelande (på engelska)
EFSA:s rapport (på engelska)

Mer information ger:
Specialforskare Ulla Rikula, djursjukdomsvirologi, tfn 050 563 2052
Forskningsenhetschef Liisa Kaartinen, djursjukdomsvirologi, tfn 040 840 7364

Teman: