Informering om läkemedel för veterinärmedicinskt bruk

12.10.2006

<div>Tidigare informerades veterinärerna om ändringar som gäller veterinärmedicinska läkemedel med försäljningstillstånd och specialtillstånd i jord- och skogsbruksministeriets meddelande ”Eläinlääkintötiedote”. I och med att Livsmedelssäkerhetsverket Evira inrättades upphörde publiceringen av ”Eläinlääkintötiedote” som ersattes med det elektroniska nyhetsbrevet Saparo. Saparo publiceras också på svenska. </div>
I framtiden kommer information om ändringar som gäller veterinärmedicinska läkemedel att publiceras på Eviras internetsidor http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/l____kitseminen/laakeluettelot/

På sidorna finns aktuella förteckningar över läkemedel för veterinärmedicinskt bruk grupperade enligt produktionsdjur, smådjur och andra djur också  på svenska.

För tillfället finns förteckningar endast på Eviras finskspråkiga internetsidor eftersom svenskspråkiga internetsidor är fortfarande under beredning.

Om du ännu inte prenumererar på Saparo kan du beställa brevet till din egen e-postadress på adressen:

http://news.evira.fi/tilaasaparo.php?lang=swe

Läkemedelsverkets webbplats innehåller också aktuell information om medicinsk behandling av djur: http://www.laakelaitos.fi/

Teman: