Inga betydande avvikelser eller missbruk har upptäckts i ekotillsynen

16.5.2008

<div>I tillsynen &ouml;ver den ekologiska livsmedelskedjan har det inte uppt&auml;ckts n&aring;gra betydande avvikelser eller missbruk som kunde ha &auml;ventyrat ekoproduktionens och -produkternas trov&auml;rdighet, framg&aring;r det av den rapport som Evira har publicerat om tillsynen &ouml;ver ekoproduktionen &aring;r 2007. I rapporten redog&ouml;rs f&ouml;r ekotillsynens omfattning och resultat. Dessutom analyseras tillsynens tillr&auml;cklighet, hur v&auml;l m&aring;len har n&aring;tts samt hur v&auml;l ekoproduktionen motsvarar kraven. </div>

Tillsynens mål nåddes

De kvantitativa och kvalitativa målen för ekotillsynen nåddes väl och inspektioner av ekologisk produktion gjordes planmässigt. Riskbaserad inspektion och bättre anvisningar åt aktörerna effektiverade inspektionerna.

I tillsynen över ekologisk jordbruksproduktion upptäcktes färre brister än tidigare, och när det gäller  ekolivsmedel förblev antalet brister på samma nivå som året innan. En låg tröskel för ingripande förebygger allvarligare påföljder, då korrigeringen av bristfälligheter kan startas i tid.

Ekogårdarnas struktur håller på att förändras

Under de senaste fem åren har antalet gårdar som hör till ekotillsynen minskat Trots det har den åkerareal som  odlas ekologiskt  inte minskat, eftersom ekogårdarnas storlek har ökat. 

Jämfört med år 2006 har den ekologiskt odlade åkerarealen ökat med cirka 8 000 hektar eller 5 procent. En medelstor ekogård har cirka 38 hektar åker, vilket är 10 procent mer än på konventionella gårdar.

Antalet aktörer med övervakad ekologisk djurproduktion ökade med 12 procent år 2007. Största delen av de nya aktörerna producerar nötkött. Av produktionsinriktningarna ökade produktionen av nötkött och fårkött mest.

I slutet av år 2007 hörde sammanlagt 4 224 aktörer till Eviras ekotillsyn. Av dem hörde 3 831 aktörer till tillsynen över jordbruksproduktion. Av dessa var 3 757 lantgårdar och 483 gårdar hade produktion av ekologiska djur. Småskalig hantering eller förpackning av gårdens ekoprodukter fanns på 117 gårdar.  Ekofoder tillverkades av 12 aktörer. I tillsynssystemet över ekolivsmedel ingick 381 aktörer.

Ekotillsynen fungerar vid Evira

Evira är ansvarig för så gott som alla anvisningar och all planering angående ekotillsynen. Evira har hand om tillsynen över ekojordbruksproduktion, -foder och -livsmedel. För tillsynen över ekologiska alkoholdrycker svarar fortfarande Social- och hälsovårdens tillsynscentral.

En rapport över Eviras ekotillsyn år 2007 finns på Eviras webbplats: Publikationer 2008 (pdf, 175 kbyte):
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/

Ytterligare information:
Överinspektör Beata Meinander, Evira, tel. 020 77 25044 Teman: