Inga höga dioxinhalter konstaterades i Eviras undersökningar av guarkärnmjöl

29.8.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira tog 13.8.2007 prover av guarkärnmjöl avsett för livsmedelsbruk för undersökning av dioxin. I undersökningarna konstaterades att dioxinhalterna i alla prover låg klart under den i lagstiftningen fastställda övre gränsen, som enligt Europeiska kommissionens tolkning är 0,75 pikogram per gram färskvikt för de undersökta produkterna. </div>

Proverna togs på Uniferms lager i Vanda, Fazers bageri i Fagersta (i Vanda) samt Valio saftfabrik i Sockenbacka. Uniferm är det största företaget som importerar guarkärnmjöl direkt från Indien till Finland för livsmedelsbruk, medan Fazer och Valio använder guarkärnmjöl i flera av sina produkter. De har också stora produktionsvolymer och produkterna säljs i hela landet. Ytterligare undersöktes två kosttillskott i vilka guarkärnmjöl används som ingrediens, och guarkärnmjöl utgör en relativt stor andel produkten . Proverna undersöktes i Folkhälsoinstitutets laboratorium i Kuopio.

Vad vi vet

Eviras undersökningar stöder den aktuella uppfattningen att problemet beror på guarkärnmjöl från ett företag, India Glycols. I Europa fortsätter man att spåra eventuellt kontaminerade partier guarkärnmjöl utgående från den information som finns till förfogande och Europeiska kommissionen väntar fortfarande på detaljerad information från de indiska myndigheterna. Eftersom källan till kontaminationen utan utredning från de indiska myndigheterna är okänd, är det svårt att få en helhetsbild av situationen och dess omfattning.

Man vet att de höga dioxinhalterna i guarkärnmjöl har att göra med pentaklorfenol.  Men man vet inte var och under vilket hanteringsskede kontaminationen har skett. Utifrån den tillgängliga informationen kunde en möjlig förklaring vara att pentaklorfenol har använts som bekämpningsmedel på guarväxter som inte var avsedda för livsmedelsbruk eller att en blandningskomponent som använts vid framställningen av guarkärnmjöl har innehållit pentaklorfenol.

Hur vi går vidare

Livsmedelslagstiftningen förutsätter att företagen under alla skeden av framställning och distribution ser till att livsmedlen uppfyller de krav som ställts på dem, och den förpliktar också företagen att försäkra sig om att kraven uppfylls. Evira anser att kvalitetssäkring av både företagets interna verksamhet och de råvaror som används hör till en fungerande egenkontroll i företaget.

Föremålen för kartläggningen som Evira utförde valdes så, att de prover som undersöktes togs både från råvara som importerats direkt från Indien och från två stora företag som använder guarkärnmjöl. I fortsättningen kommer verket att följa med uppgifter från Europeiska unionens övriga medlemsstater och kommissionen och vid behov vidta åtgärder. Därtill utövar Tullen en intensifierad tillsyn över alla partier guarkärnmjöl som importeras genom att undersöka om de innehåller pentaklorfenol.

Resultaten av undersökningarna finns på Eviras webbsida (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/lisaaineet/guarkumi/

Ytterligare information
Överinspektör Taina Rautio tfn 050 492 1998 (kontroll)
Livsmedelsöverinspektör Anja Hallikainen tfn  050 386 8433 (säkerhet)
Professor Terttu Vartiainen, Folkhälsoinstitutet Kuopio tfn  0400 958 518 (dioxinanalytik)
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio tfn  0400 291 910

 

Teman: