Inga nya växtskadegörare spreds permanent till Finland år 2009

18.3.2010

<p>Växthälsoläget i Finland förblev gott år 2009. Mängden konstaterade farliga växtsjukdomar och skadedjur i importerade växter och i finländska odlingar avvek inte från de föregående åren. Farliga växtskadegörare kunde förintas och förekomsten av sådana har inte blivit permanent.</p>

Växthälsoläget stabilt för potatisens del

Växtsjukdomen ljus ringröta som orsakar röta i potatisknölarna konstateras årligen på 4-6 gårdar som producerar matpotatis. Mängden nya sjukdomsförekomster har hållit sig jämnstor redan i flera års tid. Symptombärande potatisar har inte påträffats under de senaste åren utan sjukdomen har upptäckts hos symptomfria potatisknölar som undersökts i laboratorium. I utsädespotatisproduktionen har ljus ringröta inte konstaterats på inemot tio år. Den andra farliga växtsjukdomen hos potatis, mörk ringröta, har aldrig påträffats i Finland.

Potatiscystnematoder konstateras i kartläggningar rätt allmänt i södra Finland i sådana områden, där potatisodlingen har långa traditioner. Nematoderna hämmar tillväxten genom att skada växtens upptagning av näringsämnen och vatten. I inspektioner påträffas nya potatiscystnematodförekomster årligen på färre än tio gårdar. Eftersom de är svåra att förinta påträffas potatiscystnematoder ändå ofta också efter nio år lång bekämpning. En ny förordning om potatiscystnematoder träder i kraft den 1 juli 2010 och den inkluderar ett nationellt bekämpningsprogram och förhållandena i Finland kan således bättre än nu beaktas i bekämpningen. I Finland är utsädespotatisproduktionen koncentrerad till sådana områden i Österbotten, som är fria från potatiscystnematod.

Coloradobaggen som äter potatisblad är en betydande växtskadegörare hos potatis med bred spridning ute i världen. Den har några gånger sommartid irrat sig med vindarna till Finland från Ryssland och Baltikum. Senaste sommar påträffades inga coloradobaggar alls.

Brister i värmebehandlingen av träförpackningarna till importvara

Tallvedsnematoden som måste betraktas som ett allvarligt hot mot våra skogar påträffades senaste år i mellanlägg och stöttor av trä i ett varuparti som härstammade från USA. Tallvedsnematoden skadar transporten av näringsämnen och vatten i trädet, medför att tallbarren gulnar och dödar hela träd. Utöver tallvedsnematoden har inte andra för skogarna farliga växtskadegörare påträffats i Finland.

I internationell handel skall förpackningar av trä märkas med en standardenlig märkning som påvisar att trävirket som använts i förpackningen är värmebehandlat. Behandlingen utförs i enlighet med standard ISPM 15 i avsikt att förinta tallvedsnematoden. I nio procent av de kontrollerade träförpackningarna konstaterades brister. I laboratorieundersökningar påträffades i förpackningarna andra levande nematoder än tallvedsnematoden trots märkningen, vilket visar att värmebehandlingen inte utförts tillräckligt väl.

Bomullsmjöllusen och plötslig ekdöd gissel inom trädgårdsproduktionen

I växthusproduktionen var det en skadegörare, bomullsmjöllusen, som spritt sig till Finland med plantor av julstjärnor som orsakade mest problem. Den förekom i cirka hälften av julstjärnsodlingarna, vilket ändå är en förekomst som är en tredjedel mindre än år 2008. Bomullsmjöllusen är svår att bekämpa och den kan sprida många viroser till växterna. Därför försöker man hindra att den sprids till Finland. Bommullsmjöllusen sprids då och då till Finland främst med plantor av prydnadsväxter, men man har årligen lyckats bekämpa den.

Bronsfläcksjuka på tomat påträffades mer än under de föregående åren. Symptomen som viruset ger upphov till varierar allt från att bladen blir brunspräckliga till att växten dör. Viruset spreds till Finland med några partier plantor av prydnadsväxter som förintades. I Finland har viruset inte kommit in i tomatodlingarna, där det skulle orsaka de värsta skadorna.

En växtsjukdom med namnet plötslig ekdöd orsakar betydande skador på skogarna i Nordamerika. I Europa har den än så länge förblivit en sjukdom som drabbar främst rhododendron och olvon, hos vilka den medför död. I Finland påträffas plötslig ekdöd årligen särskilt hos rhododendron importerad från andra EU-länder. I Finland har sjukdomen spritt sig till en plantskola, där sjukdomen som bäst bekämpas.

Mer information om farliga växtskadegörare:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > Karantänskadegörare

Mer information ger:
överinspektör Otto Hukka, Evira, tfn 02077 25160 (trä och förpackningsmaterial av trä)
överinspektör Paula Lilja, Evira, tfn 02077 25043 (frilandsodling)
överinspektör Jari Poutanen, Evira, puh. 02077 25126 (växthusodling)
överinspektör Atro Virtanen, Evira, puh. 02077 25047 (potatisodling)

 

Teman: