Ingen melamin har påträffats i produkter som säljs i Finland

13.10.2008

<div>De kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn har vid sina inspektioner hittat endast ett fåtal kinesiska produkter som innehåller mjölk. Melamin har inte förekommit i halter som överskrider den tillåtna gränsen i ett enda undersökt prov. Tillsynsmyndigheterna har inspekterat över 100 etniska butiker, restauranger samt sötsaksaffärer. Endast i några av dem hittades kinesiska produkter som innehåller mjölk. </div>

De undersökta produkterna motsvarar bestämmelserna
De kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn runtom i Finland har sänt kinesiska produkter (15 st) som innehåller mjölk till Evira för melaminundersökningar. En del av proverna har analyserats den här veckan (6 st). Melamin har inte påträffats över den tillåtna halten 2,5 mg/kg i en enda produkt. Analyserna av proverna fortsätter och fler prover väntas nästa vecka.

Produkter som innehåller melamin har importerats från Frankrike
Enligt information som kommit via det Europeiska varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) har också ett litet parti av Koala-kex samt White Rabbit-sötsaker, vilka innehåller melamin, importerats från Frankrike till Finland. Produkterna utgör ingen hälsofara för konsumenten. Myndigheterna har försäkrat sig om att aktörerna har tagit bort produkterna från försäljning. Tidigare, i förra veckan, togs samma kex och sötsaker bort från försäljning i Finland på basis av en RASFF-anmälan från Holland.

Inspektioner runtom i Finland
De kommunala tillsynsmyndigheterna har på Eviras begäran inspekterat över 100 etniska butiker, restauranger samt sötsakspartiaffärer. Vid inspektionerna har endast ett fåtal kinesiska produkter som innehåller mjölk hittats. Aktörerna har själva tagit bort produkterna från försäljning. Importörerna har också sänt begäran till sina återförsäljare att ta bort misstänkta produkter från försäljning.

Evira påminner importörerna och försäljarna att dessa produkter, som dragits bort från försäljning, måste anmälas till Evira i enlighet med förfarandet vid bortdragning av produkter. Anvisningar för bortdragning: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/anvisningar_om_tillbakadragande/

Mera information om detta finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/

Ytterligare information:
Frågor om tillsyn:
överinspektör Pirkko Kostamo tel. 020 77 242 36, 050 386 8436, pirkko.kostamo at-merkki-kapea.gifevira.fi
överinspektör Ulla Karlström, tel. 020 77 242 88, 040 48 777 98, ulla.karlstrom at-merkki-kapea.gifevira.fi

Frågor om analytik:
specialforskare Seija Berg, tel. 020 77 24418, 050 434 8379, seija.berg at-merkki-kapea.gifevira.fiTeman: