Inget direkt samband mellan VHS i regnbågsforellsanläggningar och VHS-virus bland nejonögon

8.3.2010

<p>Viral hemorrhagisk septikemi (VHS) bland regnbågsforell är en lättspridd viros som orsakar riklig dödlighet bland fiskar och därmed ekonomiska förluster i fiskodlingsanläggningar. I Finland konstaterades VHS-virusets genotyp Id för första gången år 2000 i matfiskanläggningar på Åland och i Pyttis. Efter det har den påträffats årligen främst på Åland.</p>

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira har man undersökt nejonögonens roll som bärare av VHS-virus och som spridare av sjukdomsutbrott. I och med att älvar har reglerats har man förhindrat fiskar och nejonögon från att vandra från havet upp till fortplantningsområdena ovanför dammarna. Den som beviljats regleringstillstånd är skyldig att flytta över vuxna nejonögon till områdena ovanför regleringsdammen och så som lagstiftningen föreskriver sända in prover för analys med tanke på viroser. Åren 1999-2008 har sålunda analyserats prover av 2621 nejonögon. År 2003 isolerades VHS-virus från 5 prover av nejonögon infångade i älvarna Kalajoki och Lestijoki. Det rör sig om den första VHS-virusisoleringen från nejonögon ( Lampetra fluviatilis).

Virusstammarna som isolerats från nejonögon är av genotypen II. VHS-virus som hör till denna grupp har tidigare isolerats från strömming i djupen kring Gotland. VHS-virusstammarna i havsområdet fördelar sig på fyra olika genotyper, medan åter sötvattenstammarna hör till genotypen I. I havsvatten påträffas den största variationen i virusstammarna, också genotypen Id, som konstaterats i finländska matfiskanläggningar i havsområdet. Det stöder den teorin, att sötvattenvirusen härstammar från havet.

I infektionsprov orsakade stammen som isolerats från nejonögon ingen dödlighet bland regnbågsforellsyngel såsom stammen ld som isolerats från matfiskanläggningar. Nejonögonens roll som upprätthållare av VHS-virus förblev oklar i vår undersökning. Det finns ändå inget samband mellan viruset som isolerats från nejonögon och VHS-sjukdomsutsbrotten i matfiskanläggningarna i havsområdet.

Undersökningsresultaten har nyligen publicerats i en internationell vetenskaplig publikation Dis Aquat Org (2010) 88: 189–198: (pdf, 594) 
Gadd T, Jakava-Viljanen M, Einer-Jensen K, Ariel E, Koski P, Sihvonen L
Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) genotype II isolated from European river lamprey Lampetra fluviatilis in Finland during surveillance from 1999 to 2008.

Mer information ger:
specialforskare Tuija Gadd, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 357 0328,
tuija.gadd at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: