Inhemska morötter är trygg föda

1.10.2007

<div>Matförgiftningsepidemier (Yersinia pseudotuberculosis) som förorsakats genom förmedling av inhemska grönsaker och i synnerhet morötter och rivna morötter har orsakat oro över morötternas oskadlighet. Enligt en undersökning som utförts av Livsmedelssäkerhetsverket Evira är sjukdomsframkallande yersiniabakterier i morötter inte vanliga. </div>

 Kvaliteten på inhemska morötter har undersökts på gårdar som odlar morötter, på anläggningar som hanterar grönsaker och i detaljhandeln under åren 2005-2007 i två olika projekt. I de undersökta grönsakerna konstaterades inte några sjukdomsalstrande, patogena yersiniabakterier (Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis) under hela undersökningsperioden. Undersökningarna bekräftar att det inte är vanligt med sjukdomsalstrande yersiniabakterier i morötter.

Målsättningen är att förbättra grönsakernas kvalitet
Målsättningen med projektet ”Vihannesten kuluttajalaadun parantaminen - esimerkkinä porkkana” (förbättring av konsumentkvaliteten på grönsaker – med morot som exempel) som startades 2005 är att förbättra konsumentkvaliteten på morötter, minska på de risker som är ett hot mot kvaliteten samt att skaffa information som hjälper till att inrikta tillsynsåtgärderna rätt.

Som en del av samprojektet mellan Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Evira och Konsumentforskningscentralen kartlades vid Evira förekomsten av sjukdomsalstrande bakterier i morötter, i synnerhet Y. pseudotuberculosis och Y. enterocolitica.

Hösten 2005 undersöktes morötter på 18 gårdar genast efter upptagningen samt två gånger under lagringen. Följande höst undersöktes prover från morötter på samma gårdar genast efter upptagningen samt i slutet av lagringssäsongen. I proverna konstaterades inte bakterien Y. pseudotuberculosis och inte heller sjukdomsalstrande typer av bakterien Y. enterocolitica. De har inte heller hittats i något av de 96 morotsprover som tagits från detaljhandeln åren 2005 – 2007. Projektet avslutas nästa år.

Yersiniabakterier har inte påträffats i företag som hanterar grönsaker
Förekomsten av de sjukdomsalstrande bakterierna Y. enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis undersöktes också i företag som hanterar grönsaker. Grönsakernas mikrobiologiska säkerhet kartlades genom studier av företagets egenkontroll, provtagningar samt mikrobiologiska undersökningar av grönsakerna. Proven togs i företag som är under kommunens tillsyn.

De sjukdomsframkallande bakterierna Y. enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis upptäcktes inte vid undersökningen. Den största delen av de granskade företagen som hanterar grönsaker hade en fungerande plan för egenkontroll. Enligt inspektörernas egna observationer fungerade tre fjärdedelar av företagens egenkontroll väl eller mycket väl. Ett sammandrag av projektets resultat på finska finns på Eviras Internetsidor på adress: www.evira.fi> Elintarvikkeet> Valvonta ja yrittäjät> Tutkimukset ja projektit> Yhteenveto 2005-2006 yersiniaprojekti

Yersiniabakterier kan överföras till växterna från jorden under odling och skörd, så dess förekomst kan inte helt förhindras. Eftersom bakterien också växer i kyla och anaerobiskt utan syre, kan den förökas under lång lagring samt även i vakuum- och skyddsgasförpackade produkter. Evira rekommenderar att också inhemska grönsaker tvättas noggrant och rotfrukter skalas före användning.

Ytterligare information:
Forskare Marjaana Hakkinen, forskningsenheten för mikrobiologi, tfn 020 77 24471, förbättring av konsumentkvaliteten på grönsaker
överinspektör Taina Niskanen, enheten för livsmedelshygien, tfn 020 77 24318, förekomst av yersiniabakterier i inhemska grönsaker
fornamn.efternamn@evira.fi

Teman: