Intag av oorganisk arsenik via livsmedel bör uppföljas

9.6.2014

<p>Arsenik förekommer i livsmedel i form av otaliga föreningar av vilka de oorganiska arsenikföreningarna är skadligast för hälsan. Oorganisk arsenik har konstaterats orsaka bland annat lung- och hudcancer samt cancer i urinblåsan. En ny undersökning vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira visar att intaget av oorganisk arsenik via långkornigt ris hos vuxna kan överstiga det dagliga gränsvärde som kan anses säkert. Intaget av oorganisk arsenik via risbaserad barnmat kan också något överstiga den dagliga dos som kan anses säker.</p>

Eviras undersökning hör till de första på området i världen.  I undersökningen analyserades halterna oorganisk arsenik i risbaserad barnmat och även intaget av oorganisk arsenik hos finländare i olika ålder via undersökta livsmedel.

Intaget jämfördes med de gränsvärden som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA fastställt för intaget av oorganisk arsenik och vilket ligger mellan 0,3-8 mikrogram per kilo kroppsvikt och dygn.

Intaget av oorganisk arsenik hos olika åldersgrupper bedömdes med hjälp av data om halterna i livsmedel och information om konsumtionsvanor av dessa livsmedel.

‘’Det estimerade kalkylmässiga intaget beräknades enligt det sämsta möjliga scenariot.  I denna modell används den högsta uppmätta halten oorganisk arsenik i livsmedlet och det största intaget av detta livsmedel.’’ berättar forskare Eeva-Maria Rintala från Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi.

Låga halter arsenik i barnmat

I undersökningen analyserades tio risbaserade barnmatsprodukters och åtta långkorniga rissorters totala arsenikhalt och halten av oorganisk arsenik.

Den lägre totala halten arsenik och halten av oorganisk arsenik i barnmat beror på att barnmat ofta även innehåller andra spannmål och frukt.  Den totala arsenikhalten i risbaserad barnmat låg under 0,3 milligram per kilogram livsmedel.  I endast fyra risbaserade barnmatsprodukter var den oorganiska arsenikhalten mätbar.

Den totala arsenikhalten i de undersökta långkorniga rissorterna var som högst endast något över ett halvt milligram per kilo och halten oorganisk arsenik rejält under ett halvt milligram per kilo.

Arsenikhalten  i livsmedel bör undersökas

I undersökningen estimerades endast intaget av oorganisk arsenik från en källa, långkornigt ris och risbaserad barnmat.

‘’För att kunna beräkna det kumulativa intaget av oorganisk arsenik från olika livsmedel är det viktigt att  i fortsättningen samla data om halterna av oorganisk arsenik i andra livsmedel’’ konstaterar Rintala.

Evira fortsätter därför att vidareutveckla arsenikanalytiken.  Härnäst tillämpas metoden på analys av arsenikföreningar i andra livsmedel såsom fisk, skaldjur, spannmål, drycker och grönsaker.

Inga officiella gränsvärden för halten av oorganisk arsenik i livsmedel finns tills vidare att tillgå med undantag av gränsvärdena för dricksvatten.

‘’I framtiden kommer sannolikt gränsvärden för högsta tillåtna arsenikhalten i livsmedel att fastslås, till exempel i barnmat’’ säger Rintala.

Undersökningsresultaten har publicerats i en referensgranskad vetenskaplig publikation:
Rintala, E.M., Ekholm, P., Koivisto, P., Peltonen, K., Venäläinen, E.R. 
The intake of inorganic arsenic from long grain rice and rice-based baby food in Finland – low safety margin warrants follow up.
 Food Chemistry 2014: 150, pp. 199–205.

Läs Eviras meddelande 4.7.2011 Nya möjligheter inom arsenikanalytik

Ytterligare upplysningar:

forskare Eeva-Maria Rintala, tfn 0401680807

specialforskare, FD Eija-Riitta Venäläinen, tfn 050 434 8378

 

Teman: