Internationella metoder säkerställer att livsmedlen är säkra – personer som utvecklar metoder samlades i Evira

5.5.2008

<div>Uppr&auml;tth&aring;llandet av livsmedlens mikrobiologiska kvalitet i Europa bygger i betydande grad p&aring; anlitande av internationella standardiseringsorganisationen ISO:s och europeiska standardiseringskommittén CEN:s metodstandarder. EU-lagstiftningen f&ouml;ruts&auml;tter att ISO- och CEN-metoder i f&ouml;rsta hand anlitas i officiella unders&ouml;kningar. Underkommittén SC 9 Microbiology till internationella standardiseringsorganisationen ISO:s kommitté f&ouml;r livsmedelssektorn ISO/TC 34 som behandlar mikrobiologi sammantr&auml;der i Helsingfors p&aring; Livsmedelss&auml;kerhetsverket Evira den 5-7 maj 2008. Sammantr&auml;desveckan efterf&ouml;ljs av europeiska CEN:s arbetsgrupps CEN/TC 275/WG 6 Microbiological contamination motsvarande sammantr&auml;de den 8-9 maj 2008. I sammantr&auml;dena deltar cirka 60 experter p&aring; mikrobiologi fr&aring;n s&aring;v&auml;l Europa som l&auml;nder utanf&ouml;r Europa. Senast sammantr&auml;dde en motsvarande underkommitté till ISO i Helsingfors &aring;r 1984.</div>

De flesta standarder utarbetas i samarbete mellan bägge organisationerna. ISO:s mikrobiologigrupp har hittills producerat 56 standarder och andra publikationer om laboratoriemetoder på livsmedelsmikrobiologins område. Av dem har 30 också stadfästs som CEN-publikationer och samtliga gemensamma standarder gäller således som identiska nationella standarder i EU- och EEG-området. Att metoderna fungerar säkerställs i jämförelseundersökningar mellan laboratorierna och med hjälp av sådana undersökningar garanteras också att man får jämförbara resultat mellan olika laboratorier.

I den internationella standardiseringen inom livsmedelsektorn är underkommittén för mikrobiologi den viktigaste gruppen ur Finlands synvinkel och vi har deltagit i dess arbete i över 20 års tid, numera som aktiv P-medlem (participating member). Den nationella uppföljningen av standardiseringen i sektorn sköts för närvarande i samarbete mellan SFS och en livsmedelslaboratoriekommitté under Evira.

I form av medlemsorganisation till ISO och CEN svarar Finlands Standardiseringsförbund r.f. (SFS) för sammanträdesarrangemangen i Finland. Arrangemangen sker i samarbete med Evira och Tullaboratoriet. De deltar i praktiken som experter i beredningen av standarder på mikrobiologins område i ISO och CEN.  ISO:s underkommittés sammanträde leds av Bertrand Lombard och CEN:s arbetsgrupps sammanträde av Alexandre Leclercq .

Mer information ger:
Mikrobiolog, kvalitetschef Tuula Pirhonen, Evira, tfn 020 77 24478, (+358 40 83 82 674)
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: