Internationella växtsortsexperter till Finland i juni

27.5.2014

<p>I juni ordnar Livsmedelssäkerhetsverket Evira ett möte i Helsingfors för den tekniska arbetsgruppen inom Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter. På mötet behandlas automations- och datorproblem.Till mötet kommer deltagare från 14 länder, de mest långväga från Japan, Sydkorea och Brasilien.</p>

Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV) upprätthåller ett system som ger växtförädlaren växtförädlarrätt för de växtsorter som denne har utvecklat. Samtidigt får förädlaren en växtförädlingsavgift som ersättning för användning av sorten. På så sätt uppmuntrar systemet förädlare att utveckla nya sorter, vilket är till nytta för odlarna, industrin och konsumenterna.

Till unionen hör för närvarande 71 medlemmar och Finland har varit medlem sedan 1993.

En betydande del av UPOV:s arbete utförs av arbetsgrupperna som sammanträder årligen. Den tekniska arbetsgruppens möte hölls senast i Finland 1999. Gruppens ordförande under åren 2012–14 är överinspektör Sami Markkanen från Evira.

Den tekniska arbetsgruppen utvecklar metoder för sortforskning

En ny växtsort måste konstateras vara en självständig förädlad produkt innan den kan godkännas för officiella sortlistor. Sorten måste skilja sig från andra sorter, den måste ha enhetliga egenskaper och egenskaperna måste vara stabila.De här egenskaperna utreds i sortforskning, s.k. DUS-provning. Anvisningar för DUS-provning utfärdas av UPOV.

”Den tekniska arbetsgruppen ger verktyg för DUS-provning av nya växtsorter. Arbetsgruppen utreder exempelvis användning av fältdatorer i DUS-provning”, konstaterar överinspektör Sami Markkanen vid Evira.

I den tekniska arbetsgruppen utvecklas bland annat nya provningsmetoder, statistiska metoder som är lämpliga för provningen undersöks och tillämpas och det utvecklas metoder för hantering av databaser som används i provningen. Ett av arbetsgruppens temaområden är också utnyttjande av bildanalys exempelvis vid automatisk mätning av växtdelar.

Evira presenterar finländsk sortprovning i Loimaa

DUS-provningen av de vanligaste åkerväxterna som odlas i Finland görs vid Eviras frökontrollenhet i Loimaa. Vid provning av andra växtarter fås hjälp av provningsinstitut i UPOV:s medlemsländer.

På mötet i Finland kommer arbetsgruppen att sätta sig in i bland annat provning av enhetligheten hos korspollinerade växtarter, och egenskaperna hos datorprogram som lämpar sig för DUS-provning kommer att diskuteras. Under mötet besöks Eviras verksamhetsställe i Loimaa där man får bekanta sig med sortprovning i växthus och på försöksfält.

Läs mera:
Provning av sorters särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet (DUS-provning)

Mer information:
överinspektör Sami Markkanen, tfn 040 8294543
sektionschef Kaarina Paavilainen, tfn 040 8332480
förnamn.efternamn /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

 

Teman: