Internationellt erkännande för Eviras kräftpestforskning

26.6.2009

<p>Världsorganisationen för djurens hälsa OIE har utnämnt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet i Kuopio till referenslaboratorium för kräftpest (Aphanomyces astaci-infektion). Till ansvarig kräftpestexpert utnämndes veterinär Satu Viljamaa-Dirks. OIE-referenslaboratorierna handhar utvecklingen av sjukdomsdiagnostiken på sitt område och hjälper djursjukdomslaboratorierna runtom i världen att identifiera den sjukdom som ifrågavarande laboratorium ansvarar för. För kräftpest har nu två laboratorier utsetts, av vilka det ena finns i England.</p>

Ett finländskt laboratorium har nu för första gången valts till OIE-organisationens referenslaboratorium. För alla djursjukdomar som ska bekämpas internationellt har det utnämnts ett eller flera referenslaboratorier där forskningen och diagnostiken beträffande den aktuella sjukdomen ligger på en erkänt hög nivå. I Finland finns förstås goda förutsättningar för forskning om kräftpest, och Evira kan som nationell organisation som svarar för djursjukdomsdiagnostik också garantera kontinuitet i skötseln av den internationella uppgiften.

Evira rekommenderar undersökning av kräftor före utplanteringar

I sommar inleder Evira undersökningar för att granska kräftpartier avsedda för utplantering med tanke på eventuell förekomst av kräftpest. I Eviras tidigare undersökningar har det framkommit att kräftpest också kan förekomma hos flodkräfta utan att sjukdomen förorsakar omedelbar dödlighet. Därför rekommenderar Evira att kräftorna ska undersökas för kräftpest innan de planteras ut. I den förnyade djursjukdomslagstiftningen förutsätts att utplanteringar i närheten av kräftodlingsanläggningar inte får öka risken för kräftpestsmitta vid anläggningarna. Därför måste också signalkräftor undersökas med avseende på kräftpest, ifall de ska planteras ut i ett vattendrag där det finns anläggningar som odlar signalkräftor som är fria från kräftpest.

Kräftpartiet undersöks mikroskopiskt. Eventuella upptäckta förändringar som tyder på kräftpestsmitta undersöks med en molekylbiologisk metod. Undersökningarna är avgiftsbelagda. Ingen laboratorieundersökning ger full säkerhet om att kräftorna är fria från kräftpest. Upprepade undersökningar ökar sannolikheten för att hitta en dold sjukdom, likaså möjligheten att kontrollera kräftorna och välja de kräftor som är i sämst skick för undersökning. Odlade kräftor borde därför föredras för utplanteringar.

Under den här sommaren har hittills bara ett fall av kräftdöd rapporterats till Evira. Problemet förekom i slutet av maj i Norra Savolax, i närheten av det fall av kräftpest som konstaterades i fjol. Också i det här fallet konstaterades orsaken vara kräftpest.

Ytterligare information:
Satu Viljamaa-Dirks, tel. 020 7724 962

 

Teman: