Jakten på koloradoskalbaggar fortsätter

16.8.2011

<p>Varmt väder gynnar koloradoskalbaggen. Vuxna skalbaggar eller larver kan nu hittas på potatisbestånden. De nyaste fynden har gjorts i närheten av de tidigare fynden. Allt som allt är antalet fynd nu trettio. Alla skalbaggsfynd grundar sig på yrkesodlarnas och husbehovsodlarnas anmälningar om observationer. I kartläggningar som har utförts i närheten av observationsobjekten har hittats några skalbaggsförekomster.</p>

Utifrån observationer gjorda vid inspektioner verkar det att en ny generation av skalbaggar har stigit upp från marken i rikliga mängder för att äta potatisbladen och för att övervintra. Nya vuxna skalbaggar stiger upp ända till september. Koloradoskalbaggarna reproducerar sig ännu under september men en ny generation hinner inte längre bildas. En del av de vuxna skalbaggar som ska övervintra flyger till potatisbestånden i närheten och erövrar på så sätt nya områden. När det blir kyligare och potatisbestånden mognar gräver de vuxna skalbaggarna sig ner i marken för att övervintra.

Evira ber alla yrkes- och husbehovsodlare av potatis fortfarande observera sina potatisbestånd och anmäla om misstankar och observationer av skalbaggar till det nedannämnda journumret. Särskilt lönar det sig att söka efter vuxna skalbaggar, larver eller ätspåren på potatisbestånden och blastrester på redan skördade åkrar. På varma dagar är skalbaggarna aktiva. Anvisningar för identifiering av skalbaggar finns på Eviras webbplats under länken nedan.

Det är nu på många ställen sista chansen att hitta en eventuell skalbaggsförekomst. Att lokalisera nya skalbaggsfynd ännu i sommar är särskilt viktigt med tanke på fortsatt bekämpningsarbete. Skalbaggar kan ännu hittas när potatisen ska tas upp och på blastrester på redan skördade åkrar.

Bekämpningen av koloradoskalbaggar ska utföras eller övervakas av Evira. Man bör inte på egen hand bekämpa skalbaggar utan Eviras handledning, eftersom det försvårar bekämpningen i fortsättningen. Det viktigaste är att omedelbart anmäla om observationen och vänta på att en inspektör kommer på plats. Det lönar sig att markera kolonin i terrängen, så att den hittas lätt på nytt. Bekämpningen påverkar inte användningen av potatisskörden efter den karenstid som hänför sig till bekämpningsmedelbehandlingen. Ett fynd medför inte heller några odlingsrestriktioner. Bekämpningen orsakar inga kostnader för odlaren och eventuella övriga kostnader omfattas av ersättningarna för växthälsan.

Observationer och misstankar ska anmälas till Eviras journummer: 040 801 4407 (kl. 9–20 även under veckosluten).

Mer information:
Sektionschef Raija Valtonen,
tfn 02077 25040, 040 560 2510
överinspektör Atro Virtanen, 
tfn 02077 25047, 040 704 9607

Mer information och bilder av coloradoskalbaggen och förekomstsituationen:
Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur > Potatis- och sockerbetsproduktion > Koloradoskalbagge


Teman: