Japanska livsmedel undersöks i Europa

23.3.2011

<p>Från Japan importeras mycket få livsmedel till Europa. Finlands andel av denna import är av storleksklassen 1 miljon euro. De viktigaste importprodukterna är sojasåser, alkoholdrycker, spannmåls- och grönsaksprodukter, te och ris. Produkterna som nu finns på marknaden har producerats före olyckan i Japan och är säkra för konsumenterna.</p>

Kommissionen har rekommenderat att radioaktiviteten hos importerade japanska livsmedel och foder undersöks vid EU:s gränser från och med den 16 mars 2011. För radioaktiva föreningar i livsmedel och foder har fastställts gränsvärden som följs i strålrisksituationer. Radioaktiviteten i särskilt fisk och fiskprodukter följs upp. I Finland är det Livsmedelssäkerhetsverket Evira som övervakar säkerheten hos animaliska livsmedel och foder som importeras direkt till Finland från länder utanför EU och Tullverket som övervakar säkerheten hos motsvarande vegetabiliska produkter. För tillsynen över alkoholdrycker svarar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Kommissionen har tillvidare inte fastställt några importbegränsningar för japanska produkter, men man följer noggrant med läget och vid behov ger kommissionen enhetliga anvisningar för hela EU-området. Också Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA följer upp läget.

Det rör sig om europeiska försiktighetsåtgärder i avsikt att följa upp den strålrisksituation som olyckan i Japan orsakat. Olycksområdet ligger långt från Finland och eventuella radioaktiva utsläpp späds ut i atmosfären och havet och medför ingen fara med tanke på livsmedelsproduktionen i Finland. För närvarande finns inget behov att mäta radioaktiviteten hos japanska produkter på marknaden.

Mer information ger:
Överinspektör Ulla Karlström, tfn 040 487 7798

Mer information om ämnen: Frågor och svar angående läget i Japan: http://www.evira.fi/portal/se/evira/sakenheter/frammande_amnen_/fragor_och_svar/japan/
Eviras riksomfattande projekt: intensifierad tillsyn över radioaktiviteten i livsmedel http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/tillsyn/undersokningar_och_projekt/intensifiering_av_tillsynen_i_kommunerna_over_radioaktivitet_i_livsmedel/

Rapporten Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/?a=view&productId=198

Teman: