Ju bredare smil desto bättre livsmedelssäkerhet

4.2.2013

<p>Resultaten av livsmedelstillsynen över restauranger och livsmedelsbutiker offentliggörs från och med maj 2013 först på webben och senare också intill ingången till företaget. Resultaten berättas i form av en Oivarapport, där man med smilisar beskriver resultaten av livsmedelstillsynen i företaget.</p>

Ju bredare smilet är desto bättre är livsmedelssäkerheten i restaurangen eller butiken. Det finns fyra smilisar: utmärkt, bra, bör korrigeras och dålig.

I ett företag som fått vitsordet ”utmärkt” eller ”bra” har livsmedelssäkerhetsfrågorna skötts på ett exemplariskt sätt. Vitsordet ”utmärkt” innebär att verksamheten uppfyller kraven. I ett företag som fått vitsordet ”bra” finns små missförhållanden, som ändå inte utgör någon risk för konsumenten och inte heller vilseleder konsumenten.

Vitsordet ”bör korrigeras” är ett tecken på ett missförhållande som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandet skall avhjälpas inom utsatt tid. Missförhållandet skall avhjälpas omedelbart i sådana fall, då företaget får vitsordet ”dålig”.

De kommunala livsmedelstillsynsutövarna kontrollerar bland annat den allmänna nivån på hygienen i företaget, temperaturerna hos livsmedlen och märkningarna och påskrifterna på förpackningarna. Livsmedelssäkerhetsverket Evira utarbetar anvisningar till kommunerna för utvärdering av tillsynsresultaten. Målet är att förenhetliga kontrollerna i hela Finland.

Genom att offentliggöra tillsynsinformationen vill man öka transparensen i tillsynen och ge konsumenterna information som stöd för deras val. Ett mål är också att göra tillsynen bättre känd och mer effektiv. Livsmedelsföretagen ges samtidigt en möjlighet att berätta för konsumenterna att deras verksamhet är i ordning.

Offentliggörandet av livsmedelstillsynsinformationen regleras av livsmedelslagen och mer detaljerat i en förordning från jord- och skogsbruksministeriet som är under beredning.


Oivas webbplats: http://www.oivahymy.fi/portal/se/

Mer information ger: överinspektör Marina Häggman, tfn. 050 562 7746

Teman: