Kadmiumhalten i mörtarna i Talvivaara sjönk under våren

27.11.2013

<p>Kadmiumhalten i mörtarna som fångades under den tredje fiskerundan i vattendragen i Talvivaaras närområden i maj-juni 2013 visade sig i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar vara lägre än under den andra rundan. I två mörtar och en sik var kadmiumhalten ändå fortsättningsvis högre än gränsvärdet som Europeiska unionen fastställt för fisk och fiskeriprodukter. Mörtarna hade fångats i Kolmisoppi i Talvivaaragruvans influensområde och siken i Kiantajärvi, som ligger utanför avloppsvattenområdets influensområde.</p>

Under den tredje fiskerundan fångades prover i Talvivaaragruvans influensområde i Kolmisoppi, Jormasjärvi och Kalliojärvi i vattendraget Ule älv och i Kivijärvi och Laakajärvi i vattendraget Vuoksi. Som referensprover undersöktes under den tredje rundan också fiskar som fångats i Kiantajärvi och Teerijärvi utanför avloppsvattnens influensområde. Allt som allt undersöktes under den tredje rundan 146 fiskar som fångats i maj-juni 2013. Provfiskningarna genomfördes av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL).

Fiskköttet undersöktes med tanke på tungmetallerna arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, bly, nickel och uran. Samma prover undersöktes också med tanke på aluminium och spårämnena koppar, mangan och selen.

I proverna från den tredje rundan förekom två mörtar och en sik i vilka kadmiumhalten översteg det gränsvärde, som Europeiska unionen fastställt för fisk och fiskeriprodukter (0,050 mg/kg). Mörtarna hade fångats i Kolmisoppi och siken i Kiantajärvi. Mangan-, koppar-, zink- och järnhalterna i samma sik var förhöjda i jämförelse med de övriga fiskarna i samma sjö och manganhalten var också högre än i fiskarna i de andra sjöarna.

Kadmiumhalterna i alla undersökta fiskar från Jormasjärvi och Kolmisoppi var ändå lägre än under den andra rundan. I sju gäddor som fångats i Kolmisoppi påträffades något förhöjda kadmiumhalter, men i de övriga fiskarna som fångats där under den tredje rundan stannade kadmiumhalterna under bestämningsgränsen. I fiskarna som under den tredje rundan fångades i andra sjöar som ligger inom Talvivaaragruvans influensområde stannade kadmiumhalterna under bestämningsgränsen.

Kvicksilvret bestämdes i sammanlagt 40 fiskar som fångades under den tredje rundan. Kvicksilverhalten i dem låg på normal insjönivå. I fråga om andra grundämnen förekom inga betydande skillnader sjöarna emellan.

Referensfiskar från områden utanför influensområdet
I enlighet med den plan som Evira, RKTL och närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland i samarbete utarbetat genomfördes de tre fiskerundorna i samma insjöområden. Kolmisoppi var inte med under den första rundan. I samband med fiskerundorna samlade man in sammanlagt 124 referensfiskar för grundämnesbestämningar också från områden utanför avloppsvattenområdets influensområde. Under den första rundan kom referensfiskarna från Kivesjärvi, under den andra rundan från Kianta-, Kives-, Teeri- och Ukonjärvi och under den tredje rundan från Kianta- och Teerijärvi.

Kvicksilverhalten undersöktes i sammanlagt 89 referensfiskar. Den var något lägre än i fiskarna som fångats i gruvområdets influensområde. Halterna av andra tungmetaller i referensfiskarna var allmänt låga och låg nära bestämningsgränsen för metoden med undantag för siken som fångats i Kiantajärvi, som hade en kadmiumhalt på 0,15 mg/kg.

Över resultaten av projektet utarbetas ett sammandrag före utgången av år 2013.

Inga skillnader i mjölkproverna
I Evira undersöktes hösten 2013 också sex mjölkprover från gårdar i Talvivaaragruvans närområde. Tungmetall- och spårämneshalterna i dem avvek inte från mjölkproverna som tagits på annat håll i Finland. Målet är att ännu få in viltprover från Talvivaaras närområden för undersökning.

Bekanta dig med undersökningsresultaten:
Undersökningsresultaten från den första rundan (pdf, 33 kb)
Undersökningsresultaten från den andra rundan, uppdaterad 21.11.2013 med referenssjöarna (pdf, 38 kb)
Undersökningsresultaten från den tredje rundan (pdf, 36 kb)
RKTL: Fiskproverna från Talvivaara (på finska)

Mer information ger:
specialforskare, FD Eija-Riitta Venäläinen,
forskningsenheten för kemi och toxikologi, tfn 050 434 8378

Teman: