Koloradoskalbaggarna förökar sig effektivt

26.7.2007

<div>Koloradoskalbaggarnas skadlighet beror på deras förmåga att snabbt föröka sig. I finländska förhållanden utvecklas en ny generation i genomsnitt på två månader. En skalbagge kan under en sommar producera hundratals avkomlingar. Utvecklingens hastighet beror på temperaturen. Det nu rådande ostadiga och regniga vädret har bromsat upp skalbaggarnas utveckling. Vid den här sommarens två fyndplatser har alla skalbaggar avlivats och inga nya förekomster har upptäckts.</div>

Koloradoskalbaggarna är mästare på att föröka sig. Då en skalbagge producerar upp till hundratals avkomlingar under en sommar, uppstår det redan efter några somrar ett bestånd på tusentals skalbaggar. Sommarens väder är avgörande för utvecklingen. Om sommaren är varm och solig är skalbaggarnas livscykel snabbare.

I Finland har man hunnit bekämpa förekomsterna i tid och skalbaggarna har inte lyckats bli permanent förekommande i Finland. Här har man också lyckats undgå de skador som skalbaggarna orsakar i potatisodlingarna. Om skalbaggarna inte bekämpas eller utrotas börjar det uppstå ansenliga förluster redan efter några somrar. Avkomlingarna av en enda skalbagge kan då förstöra potatisblasten på en hel hektar.

Koloradoskalbaggen har spridits över stora områden i Europa och Nordamerika, som skalbaggen ursprungligen kommer ifrån. I Skandinavien förekommer skalbaggen inte, men den har i närmare 10 års tid försökt sprida sig till Finland från sydost över östgränsen.

På de områden där skalbaggen förekommer permanent måste den kontinuerligt bekämpas. Annars minskar potatisskörden, då skalbaggarna förstör blasten. I yrkesmässiga odlingar bekämpas skalbaggarna genom besprutning med växtskyddsmedel. I husbehovsodlingar är det effektivaste bekämpningssättet att samla in skalbaggar för hand. Skalbaggarna bildar snabbt resistenta stammar, om samma växtskyddsmedel används upprepade gånger. Därför ska man också i Finland ovillkorligen undvika besprutning på eget initiativ för säkerhets skull.

Upptäckta skalbaggar ska omedelbart anmälas till TE-centralens landsbygdsavdelning eller till Eviras växtskydd.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/vaxtinspektion/karantanskadegorare/potatisproduction/koloradoskalbagge/

 

Ytterligare information:
Äldre inspektör Olli Elfving tel. 020 77 25048
Biträdande direktör Raija Valtonen tel. 020 77 25040
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för växtskydd
förnamn.efternamnat-merkki.gifevira.fi

 

 

Teman: