Kommersiell användning av sprängticka i livsmedel är förbjuden

14.1.2011

<p>Sprängticka (Inonotus obliquus) betraktas som ett icke-godkänt nytt livsmedel inom hela EU-området, eftersom man inte har kunnat påvisa ett den i någon större utsträckning använts för konsumtion inom EU-området före år 1997. Därför får sprängticka och livsmedel som innehåller sprängticka varken säljas eller marknadsföras som livsmedel i någon som helst EU-medlemsstat, innan den har gått igenom den säkerhetsbedömning som krävs i förordningen om nya livsmedel.</p>

Vad är ett nytt livsmedel?
Med nya livsmedel avses livsmedel som inte i någon större utsträckning har använts för konsumtion inom EU-området före år 1997. Tidpunkten beror på att Europaparlamentets och rådets förordning (EG nr 258/97) om saken trädde i kraft den 15 maj 1997. Ytterligare information om nya livsmedel finns bland annat på Eviras webbplats http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/nya_livsmedel/

Endast godkända nya livsmedel kan föras ut på marknaden
Innan nya livsmedel når fram till konsumenternas matbord bedöms deras säkerhet. Marknadstillstånd beviljas i form av ett gemensamt beslut av alla EU-länder. Tillståndet beviljas på ansökan. I ansökan ska ingå en utredning över produktens säkerhet under de förutsättningar som godkänts i gemenskapen. I Finland lämnas ansökningarna om nya livsmedel till Evira och de bedöms av nämnden för nya livsmedel som är underställd jord- och skogsbruksministeriet. Det slutliga marknadstillståndet förutsätter ett gemensamt beslut av alla EU-länder. Ingen ansökan om nya livsmedel har lämnats om sprängticka i någon som helst medlemsland.

Sprängticka – en icke-godkänd handelssvamp
Sprängticka är inte införd i vår nationella handelssvampförteckning. De svampar som godkänts som handelssvampar i handelssvampförteckningen anses vara säkra och identifierbara från värdelösa eller till och med giftiga arter. Enligt förordningen om saluföring av handelssvampar får endast matsvamp som godkänts som handelssvamp eller produkter som framställts av den och införts i förteckningen över handelssvampar säljas som livsmedel. Också av den orsaken får sprängticka således inte plockas för försäljning eller säljas. Evira kan på ansökan införa svampar (svamparter) i handelssvampförteckningen. Före det säkerställer Evira bland annat att svampen är säker och lätt identifierbar. Vid behov utreds även om den är ett nytt livsmedel.

Ytterligare information om handelssvampar: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/gronsaker/svampar/handelssvampar/

 Den nationella handelssvampförteckningen: http://www.evira.fi/attachments/palveluhakemisto/eviran_maarayskokoelma/maarays_3_2007_se_pdf.pdf

Ytterligare information: Överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 050 464 9354

Teman: