Kommunerna kontrollerar egenkontrollinformationen om D-vitaminpreparat

2.11.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har bett de kommunala tillsynsmyndigheterna kontrollera egenkontrollinformationen och analysintygen i fråga om D-vitaminpreparat i kosttillskottsföretagen. Mål för kontrollerna är de D-vitaminpreparat, i vilka vitaminhalterna i FD Tarja Nurmis undersökning visade sig vara betydligt lägre än vad som angivits.</p>

Evira har sänt tillsynsbegäranden till tillsynsenheterna i de kommuner, inom vilkas område företagen som svarar för de i undersökningen nämnda produkterna verkar. Begäranden har sänts till Helsingfors stads, Vanda stads och Mellersta Nylands miljöcentraler, till Esboregionens, Västra Nylands och Tammerfors stads miljöhälsa och till Tavastehus stads miljö- och hälsoskydd jämte Uleåborgsregionens miljöväsende.

Tillsynsmyndigheterna har ombetts sända informationen till Evira senast 7.11.2012, varefter experter på Evira utvärderar materialet man fått. Evira informerar om utvärderingen som helhet i mitten av november.

Det rör sig inte om någon hälsofara och saken utreds i enlighet med normal tillsynspraxis. Konsumenter ombes vid behov vända sig till livsmedelstillsynen eller hälsovården i sin hemkommun.

D-vitaminpreparat betraktas som kosttillskott. Enligt gällande lagstiftning undersöks kosttillskott inte innan de släpps ut på marknaden och för kosttillskott behöver inte heller skaffas något förhandsgodkännande från Evira. Det är alltid företaget som svarar för att ett kosttillskott är säkert med tanke på konsumenten.

Företaget är skyldigt att med sin egenkontroll säkerställa, vid behov med hjälp av analyser, att produktens sammansättning motsvarar informationen som getts i märkningarna på förpackningen. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över hur företagens egenkontroll omsätts i praktiken. Om brister uppdagas, övervakar kommunerna att företagen rättar till felen.

Vid utvärdering av om livsmedlen överensstämmer med författningarna utnyttjar myndigheterna resultaten av analyser som utförts med lämpliga metoder och som skaffas från livsmedelslaboratorier som Evira godkänt.

Laboratorierna som Evira godkänt är sådana laboratorier, som ackrediterats och utvärderats enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025. Med ackreditering avses att laboratoriets kompetens verifierats. Den bygger på internationella kriterier, med vilkas hjälp laboratoriets kompetens och trovärdigheten hos resultaten som laboratoriet levererar tillförlitligt kan verifieras.

FD Tarja Nurmis analysresultat av D-vitaminpreparaten på marknaden offentliggjordes i Yles program Akuutti 24.10.2012. Forskare Nurmi har lovat offentliggöra parametrarna som beskriver mätningsmetodernas prestationsförmåga.

Mer information om
kosttillskott: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/kosttillskott/
Statens näringsdelegations D-vitaminrekommendationer: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/se/naringsrekommendationer/sarskilda_anvisningar_och_restriktioner/

Teman: