Kommunerna själva bedömer att veterinärvården fungerar

30.5.2013

<p>I Finland koncentrerar sig nu inemot 60 kommunala tillsynsveterinärer på tillsynen över djursjukdomar och djurskyddet. Djurskyddstillsynen har intensifierats i och med nya tillsynsveterinärstjänster.</p>

Veterinärvården, som inkluderar såväl veterinärtjänster som tillsynsuppgifter, arrangeras i form av ett samarbete kommunerna emellan inom samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet. Antalet samarbetsområden är cirka 70 och endast fem av dem saknar längre en tillsynsveterinär. Nätverket av tillsynsveterinärer täcker så gott som hela Finland.

Staten ersätter kommunerna för kostnaderna för tillsynen över djursjukdomar och djurskyddet. I samband med verkställandet av veterinärvårdslagen reserverades pengar för inköp av 42 årsverken av kommunerna. Kommunerna har nu i förväg reserverat den mängd resurser man ansett nödvändigt, men i praktiken har man ännu inte kunnat besätta alla tjänster. Om de nuvarande resurserna verkligen räcker till för tillsynsuppgifterna kan bedömas först då alla tjänster är besatta. Utöver djurskydds- och djursjukdomstillsynen utövar tillsynsveterinärerna också bland annat livsmedelstillsyn.

Kommunerna arrangerar de grundläggande veterinärtjänsterna

Veterinärvårdslagen förutsätter att kommunerna arrangerar akut veterinärhjälp till alla djur under alla tider på dygnet. Jouren skall ordnas inom större områden än för närvarande eller på landskapsnivå eller minst en ekonomisk regions nivå. Jourområdet skall ha ett gemensamt journummer. För produktionsdjur och sällskapsdjur borde också arrangeras skild jour. Syftet med jourarrangemangen är att säkerställa tillgången och kvaliteten på akut veterinärhjälp i hela landet.

Ett gemensamt journummer har blivit verklighet i över 80 procent av kommunerna. Mindre än hälften av kommunerna har arrangerat jour skilt för produktionsdjur och sällskapsdjur. Någon separat jour behöver inte arrangeras, om djurtätheten är liten och kravet gäller således inte hela landet. För närvarande finns det fyra jourområden på landskapsnivå och de övriga områdena är av storleken ekonomisk region eller mindre och jourområdena måste således ännu förstoras från den nuvarande nivån.

Veterinärvårdslagen ålägger kommunerna att arrangera förebyggande veterinärvård för produktionsdjur i en omfattning som motsvarar efterfrågan. Kommunerna bedömer själva om det finns tillräcklig tillgång till veterinärtjänster, hälsovårdstjänsterna inbegripna, i hela landet. Det är huvudsakligen de kommunala veterinärerna som utför hälsovårdsarbete bland produktionsdjur. Veterinärvården av sällskapsdjur och hästar sköts också i stor omfattning av privata serviceproducenter. För veterinärtjänsterna som överstiger den grundläggande nivån svarar huvudsakligen den privata sektorn.

Läs mer
Evira.fi > Djur> Veterinärtjänster
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Hälsovård för djur och förebyggande av sjukdomar

Mer information ger
konsultativa tjänstemannen Sanna Hellström, tfn 050 576 0471

Teman: