Kontrollen av djurvaccinernas säkerhet minskar riskerna för djursjukdomar

5.6.2013

<p>Med kontrollerade vacciner mot djursjukdomar minkas spridningen av djursjukdomar på såväl nationell som gränsöverskridande nivå. Livsmedelssäkerhetsverket Evira är Finlands officiella kontrollaboratorium för djurvacciner (Official Medicines Control Laboratory, OMCL). Finland hör till ett nätverk av EU-länder, där endast ett kontrollaboratorium för läkemedel certifierar ett läkemedelsparti. Det ömsesidiga erkännandet minskar kontrollaboratoriernas arbete och medför att vaccinpartierna snabbare fås ut i handeln. Med kontroll av vaccinpartierna säkerställs att djurvaccinerna som införs till Finland överensstämmer med kraven i försäljningstillståndet.</p>

EU-landets officiella kontrollaboratorium för läkemedel kontrollerar produktions- och testningsdokumentationen från tillverkaren till djurvaccinet och certifierar vaccinpreparatet innan det släpps ut i handeln.

Evira testar årligen en del av vaccinpartierna på marknaden. Ett preparat kan också testas med hjälp av olika tester i sådana fall, då man misstänker att preparatet orsakat skadeverkningar hos ett djur eller då effekten av preparatet inte varit den väntade.

Alla partier testas inte utan testningen koncentreras på sådana preparat, som anses bilda den största risken med tanke på djursjukdomsläget i Finland. I Finland förekommer bland annat inte Newcastlesjuka hos fjäderfä och därför testas levande fjäderfävacciner med tanke på viruset som orsakar denna sjuka. Ifall vaccinviruset spred sig till vårt fjäderfä skulle det äventyra landets status som fritt från sjukan och medföra stora kostnader.

Få djurvacciner till salu i Finland
För förebyggande av alla sjukdomar finns inte tillgång till preparat som beviljats försäljningstillstånd utan Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea beviljar preparaten specialtillstånd och tidsbundna användningstillstånd. Partier med sådana vacciner frisläpps med nationella beslut endast för den finländska marknaden. Nationell frisläppning tar man till också i sådana fall, då vaccinet snabbt måste fås i användning och det inte alls finns något vaccin mot sjukdomen i landet. År 2012 frisläpptes nationellt 37 partier. Mängden nationella frisläppningar har betydligt minskat under de senaste åren, då samarbetet inom OMCL-nätverket har intensifierats.

Evira frisläpper årligen knappt 300 vaccinpartier på den finländska marknaden. Mängden har hållit sig på samma nivå under de senaste åren. År 2012 erkände Evira 168 vaccinpartier, för vilka ett annat kontrollaboratorium hade kontrollerat testningsdokumentationen. Evira certifierade 78 partier. Mängden partier som Evira årligen certifierat har varierat mellan 75 och 99 partier.

Mer information ger:
professor, forskningsenhetschef Liisa Kaartinen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi
tfn 040 840 7364, liisa.kaartinen at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
specialforskare Karoliina Alm-Packalén, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi
tfn 040 486 0052, karoliina.alm-packalen at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Teman: