Korna mår bättre om de får komma ut på bete

20.5.2009

<p>Nötkreaturen njuter också av sommaren och behöver få sträcka på benen utomhus. Mjölkkor samt kvigor som föds upp huvudsakligen för mjölkproduktion och som hålls uppbundna måste enligt de nationella djurskyddsbestämmelserna släppas ut på bete eller beredas annan ändamålsenlig plats för rastning i minst 60 dagar under perioden 1.5–30.9. Ute på betet får korna möjlighet att följa sitt naturliga beteende som flockdjur. Betesgång är dessutom ett bra sätt att förbättra bl.a. klövhälsan och fruktsamheten. Det finländska kravet på att djuren ska få komma ut och röra på sig stöder nötkreaturens välbefinnande och är strängare än vad EU:s lagstiftning kräver. På EU-nivå gäller kravet på att korna ska få komma ut bara vid ekologisk produktion.</p>

Rastningsplatsen ska ha en yta på minst 6 kvadratmeter per djur. Ytan ska dock alltid vara minst 50 kvadratmeter.

Rastgården och gångarna från djurstallet till rastgården och betet ska vara trygga för nötkreaturen och sådana att djuren inte i onödan blir smutsiga. Djur som är på bete eller i en fålla måste ha möjlighet att få tillräckligt med skydd mot ogynnsamt väder såsom direkt solljus, vind och regn.

Rastgårdens och beteshagens stängsel ska vara trygga och gjorda av material som lämpar sig för nötkreatur. Stängslen ska hållas i gott skick så att djuren inte skadar sig eller kan rymma. Elstängsel får inte orsaka nötkreaturen onödigt lidande. Dessutom rekommenderas att taggtråd inte används för inhägnad av rastgård eller betesmark. Det är mycket viktigt att ordna tillgång till vatten på betet. Sommaren 2009 har länsstyrelserna effektiverad övervakning av att kraven på utevistelse för mjölkkor och kvigor följs.

I problemsituationer som gäller nötkreaturs välbefinnande eller om det finns skäl att misstänka att nötkreatur hålls eller sköts i strid med djurskyddsbestämmelserna, kan en privatperson ta kontakt med de lokala djurskyddsmyndigheterna. Djurskyddstillsynen på lokal nivå sköts av kommunalveterinären, tjänsteinnehavare som sköter kommunal hälsoskyddstillsyn (hälsoinspektörer) samt polisen. Förutom myndigheterna gör också djurskyddsövervakare befullmäktigade av länsstyrelserna djurskyddsinspektioner.

Evira styr och övervakar i egenskap av centralförvaltningens myndighet att bestämmelserna i djurskyddslagstiftningen verkställs och följs. Beredningen av djurskyddsbestämmelserna och tillsynen över att de verkställs hör till jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information om nötdjurens välmående: www.evira.fi > Beställningstjänst > Broschyrer > För friska och välmående nötkreatur

Ytterligare information: Sektionschef Taina Mikkonen, Evira, tfn 020 77 24225, 040 830 8404

 

Teman: