Kosttillskott säljs fortfarande med hälsopåståenden som saknar täckning

12.5.2014

I fråga om kosttillskott och vanliga livsmedel används fortfarande icke godkända hälsopåståenden flitigt. När man vid ett tillsynsprojekt under ledning av Evira kontrollerade de hälsopåståenden som använts i förpackningspåskrifterna och i marknadsföringen, påträffades helt eller delvis icke godkända hälsopåståenden i nästan tvåtredjedelar av fallen. För var fjärde produkt användes medicinska påståenden som är förbjudna i livsmedelslagen. De flesta icke godkända och medicinska påståendena användes i fråga om kosttillskott. 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira genomförde tillsammans med regionalförvaltningsverket och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna ett tillsynsprojekt, i vilket kontrollerades hälsopåståenden som använts i förpackningspåskrifterna och i marknadsföringen. Två tredjedelar av de kontrollerade produkterna bestod av kosttillskott. Näst mest kontrollerades mjölk-, sport- och bärprodukter samt läskedrycker. Från oktober 2013 till april 2014 kontrollerades allt som allt 152 produkter i 45 företag.

Med hjälp av hälsopåståenden signalerar man att förtärandet av ett visst livsmedel är till nytta för människans hälsa. Som kontrollobjekt valdes i första hand sådana betydande inhemska tillverkare, företag som låter tillverka produkter och importörer, som använder rikligt med hälsopåståenden för sina produkter. Dessutom kontrollerades företag som tidigare använt sig av vilseledande marknadsföring. I samband med kontrollerna instruerades företagen i hur de ska använda hälsopåståenden på rätt sätt.

Skäl att effektivisera tillsynen av hälsopåståenden

I fråga om till 58 procent av de kontrollerade produkterna användes helt eller delvis icke godkända hälsopåståenden. Godkända hälsopåståenden användes för 32 procent av produkterna. För tio procent av de produkter som var föremål för kontrollen användes inte hälsopåståenden.

”Det är oroväckande att man för en fjärdedel av de kontrollerade produkterna använde medicinska påståenden som är förbjudna i livsmedelslagen. Den extra påskrift som alltid ska finnas på förpackningarna när man använder hälsopåståenden saknades delvis eller helt från 78 procent av produkterna", säger överinspektör Sari Sippola vid Evira.

”Resultaten utvisar att det är skäl för aktörerna att effektivisera egenkontrollen och utveckla fungerande arbetsmetoder. Det verkar som om man fortfarande inte har börjat tillämpa de krav som ingår i lagstiftningen gällande påstående i någon högre grad. Myndighetstillsynen över hälsopåståendena måste också utökas", säger Sippola.

Produkter drogs inte tillbaka från marknaden

För de kosttillägg som kontrollerades hade på ett bra sätt uppgivits en förteckning över ämnen som är utmärkande för dessa. Även näringsvärdesdeklarationer och ämnen som är föremål för hälsopåståenden hade på ett bra sätt antecknats på de kontrollerade produkterna. I ungefär hälften av produkterna fanns det tillräckligt av det näringsämne som var föremål för påståendet, men i en tiondedel var mängden för liten för att utnyttjas som hälsopåstående. I fråga om alla produkter kunde man inte utvärdera vad som är en tillräcklig mängd, eftersom lagstiftningen inte fastställer krav på halterna av alla ämnen.

Under tillsynsprojektets gång påträffades inte en enda produkt som skulle ha marknadsförts grovt med hjälp av medicinska påståenden och som man därför skulle ha varit tvungen att dra bort från försäljning.

Hälsopåståenden ska godkännas på förhand

Användningen av hälsopåståenden regleras av Europaparlamentets och Europarådets förordning från 2006 om närings- och hälsopåståenden på livsmedel. I förordningen sägs att hälsopåståenden alltid förutsätter förhandsgodkännande, innan de kan användas.

Om ett hälsopåstående inte uppfyller kraven i förordningen eller det inte har godkänts, är det förbjudet att använda det. Som hälsopåståenden som godkänns ansågs i Eviras tillsynsprojekt sådana hälsopåståenden som ingår i kommissionens förteckning över godkända hälsopåståenden. Som godkända ansågs dessutom sådana hälsopåståenden som väntar på utvärdering och beslut av kommissionen eller vilkas användning inte längre godkänns efter övergångsperioden, som vid tidpunkten för kontrollen fortfarande var oavslutad.

Förpackningspåskrifterna synliga också vid kontroll enligt Oiva

Hälsopåståenden kontrolleras redan nu vid kontroller som görs av kommunala livsmedelsinspektörer i storkök och affärer enligt Oiva-systemet. I det system som Evira koordinerar utgör bland annat den allmänna hygiennivån, temperaturen på livsmedlen och förpackningspåskrifter föremål för kontroll. Resultaten av tillsynen publiceras på internet och som smilisar vid ingången till restauranger och affärer. År 2015 utvidgas Oiva till att gälla även inrättningar och alla sådana livsmedelslokaler för vilka anmälan till kontrollmyndigheten ska göras innan verksamheten inleds.

Läs mer:
Opastavat terveysväitetarkastukset –rapporten (på finska)
Närings- och hälsopåståenden
Kosttillskott 

Ytterligare upplysningar:
Överinspektör Sari Sippola, tfn 050 386 8430, sari.sippola /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

Teman: