Kräftpesten i Ule träsk av samma typ som den som signalkräftorna sprider

8.7.2013

<p>Kräftpesten som i början av juni konstaterades i Ule träsk har i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar visat sig vara samma typ av pest, som signalkräftorna bär och sprider. Kräftpesten som signalkräftorna bär är en allvarlig sjukdom, som då den sprider sig till ett vattendrag kan förinta hela flodkräftstammen.</p>

I vattenområdet Ule träsk och norra Finland har den typ av kräftpest som signalkräftorna bär på tidigare påträffats endast en gång. Till Ule träsk har den kunnat komma från sydligare vattendrag med olovliga förflyttningar av signalkräftor, med vattnet eller med redskap som inte fått torka ordentligt. Ule träsk undantaget har Evira denna sommar inte fått veta om andra fall av kräftdöd.

Den typ av kräftpest som flodkräftorna bär på har också tidigare påträffats i vattenområdet Ule träsk, men epidemin som konstaterades i juni orsakades av den typ som signalkräftorna bär på och har således kommit in i området från annat håll.

I Finland förekommer två typer av kräftpest

Den typ av kräftpest som signalkräftorna bär på har blivit allmännare i södra och mellersta Finland efter att signalkräftan etablerat sig där. Signalkräftan är sjukdomens naturliga värdart och så gott som alla naturstammar är smittbärare.

Den typ av kräftpest som signalkräftan bär på har sporadiskt konstaterats i några fall av flodkräftdöd även i Österbotten och östra Finland. I samtliga fall har förekomst av signalkräftor i vattendraget inte kunnat påvisas och smittorna har sannolikt överförts via zoosporer eller som en följd av förflyttning av flodkräftor som redan smittats.

I Eviras undersökningar har konstaterats att den typ av kräftpest som signalkräftan bär på dödar alla flodkräftor i kontaminerade vattendrag. Om kräftpesten kommit med signalkräftor, lämpar sig vattendraget aldrig mer för flodkräftan. Det är omöjligt att utrota de smittbärande signalkräftorna i vattendraget. Olovlig förflyttning av signalkräftor äventyrar flodkräftans framtid i den finländska naturen.
Den typ av kräftpest som flodkräftan bär på förekommer inom hela det område där flodkräftor förekommer, Lappland inbegripet. Typen förekommer latent i flera vattendrag, eftersom sjukdomen som den orsakar inte nödvändigtvis dödar alla flodkräftor.

Kräftpesten sprider sig med zoosporer

Kräftpesten sprids av zoosporer som kräftpestalgsvampen producerar. Sporer förekommer i vattnet i kontaminerade sjöar och redan en liten mängd sporer sprider sjukdomen vidare då de kommer i kontakt med kräftor. Utanför kräftan kan zoosporerna leva i högst ett par veckor. Den effektivaste spridaren är en kräfta som bär på smitta. Sporerna kan sprida sig mellan olika vattendrag också med mjärdar och andra fiskeredskap.

I jord- och skogsbruksministeriets nya flodkräftstrategi reserveras de nordliga vattenområdena endast för flodkräftan. Även tillfällig sumpning av signalkräftor i ett annat vattendrag än det vattendrag där de fångats är förbjudet.

Läs mer:
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fiskar och kraftor > Kraftpest

Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Bekämpning och övervakning av djursjukdomar > Hälsotillstånd for fisk-, kraft-och musselodlingar > Förebyggande av spridning av fisksjukdomar vid flyttning och utplantering av fiskar

Mer information ger:
forskare Satu Viljamaa-Dirks, tfn 044 720 1469

Teman: