Krav på bokföring över medicinsk behandling och antalet döda djur gäller alla produktionsdjur

15.6.2011

<p>I djurskyddslagen har lagts till ett krav på att den som äger eller håller produktionsdjur ska föra bok över den medicinska behandling som getts produktionsdjuren och över antalet döda djur. Förändringen förenhetligar de nationella bestämmelserna och motsvarar kraven i EU-lagstiftningen.</p>

Om kravet på att den som äger eller håller produktionsdjur ska föra bok över medicinsk behandling föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur.

I djurskyddslagstiftningen har kravet på att föra bok över behandlingen av sjukdomar hos produktionsdjur däremot varierat i fråga om olika produktionsdjurarter. Om kravet på bokföring över sjukdomar hos hästar, får, getter, ankor och gäss har inte tidigare föreskrivits. I och med ändringen av djurskyddslagen gäller kravet på bokföring över medicinsk behandling alla produktionsdjur.

Bokföringen över medicinsk behandling ska i fråga om pälsdjur förvaras i minst tre år och i fråga om andra produktionsdjur i minst fem år
Bokföringen över medicinsk behandling i fråga om produktionsdjur som hålls för livsmedelsproduktion ska förvaras i minst fem år och i fråga om andra produktionsdjur som hålls för andra ändamål än livsmedelsproduktion i minst tre år. Med produktionsdjur som hålls för andra ändamål än livsmedelsproduktion avses till exempel pälsdjur. Bokföring ska förvaras från och med slutet av det år då en anteckning om djuret senast bokfördes.

Den som äger produktionsdjur ska föra bok över antalet döda djur
I och med ändringen av bestämmelsen ska den som äger eller håller produktionsdjur också föra bok över antalet döda djur. Kravet gäller alla produktionsdjur, inklusive hästar, får och getter, för vilka det inte tidigare har funnits krav i djurskyddslagstiftningen. Bokföringen ska förvaras i minst tre år.

De nya kraven motsvarar kraven i EU-lagstiftningen
Enligt rådets direktiv om skydd av animalieproduktionens djur ska den som äger eller håller produktionsdjur föra bok över den medicinska behandling som getts produktionsdjuren och över antalet döda djur. Genom ändringen av djurskyddslagen som trädde i kraft den första maj 2011 har direktivets krav verkställts.

Djurskyddslag (247/1996)
Lag om ändring av djurskyddslagen (321/2011)
JSM:s förordning om bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur (13/VLA/2000)
Rådets direktiv (98/58/EG) om skydd av animalieproduktionens djur

Ytterligare information:
Överinspektör Sofia Väärikkälä, tfn 040 489 3357
Sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

Teman: