Kraven på behandling och förädling av vilt växande uppsamlingsprodukter lindras

16.7.2007

<div>För behandling och förädling av vilt växande uppsamlingsprodukter samt överlåtelse av dem till industri, storhushåll och detaljhandel har en anvisning getts där lagens krav på insamlarens verksamhet lindras. Enligt Eviras anvisning ska de som samlar upp vilt växande produkter göra en anmälan till sin hemkommuns myndighet för livsmedelstillsyn, men något särskilt förfarande för godkännande behövs inte.</div>

Eviras anvisning är baserad på förutom livsmedelslagen (23/2006) också EG:s förordning om livsmedelshygien (852/2004) och EG-kommissionens direktiv om hur vissa bestämmelser i livsmedelslagen ska verkställas. Den sammanhänger med verkets direktiv 12.12.2006 om primärproduktion av livsmedel från växter och svampar samt de funktioner som krävs av en livsmedelslokal (6568/900/2006) med precisering beträffande behandling, förädling och överlåtelse av vilt växande uppsamlingsprodukter.

I Eviras anvisning konstateras att de som plockar vilda svampar och bär i Finland traditionellt har behandlat och förädlat svamparna och bären och överlåtit dessa produkter förutom till konsumenter också till industri, storhushåll och detaljhandel utan att någon anmälan krävts för denna verksamhet. Fastän sådan traditionell verksamhet till sin art är småskalig och inte är förknippad med några nämnvärda säkerhetsrisker eller behov av förhandskontroll, skulle den enligt nuvarande bestämmelser förutsätta godkännande av de använda utrymmena som livsmedelslokaler.

I livsmedelslagen 13 § 2 momentet var avsikten att föreskriva om funktioner som är ”småskaliga eller i övrigt begränsade, eller så sker distributionen av livsmedel direkt från producent till konsument” eller där ”riskerna i anslutning till verksamheten anses vara små, och dessa förutsätter inte heller någon förhandskontroll” (RP till utförlig motivering i livsmedelslagen, 13 §). Av denna orsak och med beaktande av smidighetssynpunkter anser Evira det vara tillräckligt att de som samlar upp vilda produkter gör en anmälan om sin verksamhet i enlighet med livsmedelslagen till sin hemkommuns myndighet för livsmedelstillsyn.

Som traditionell behandling och förädling av vilda produkter betraktas i anvisningen bland annat att förvälla och salta svamp, krossa eller mosa bär, torka örter och andra vilt växande produkter samt frysa in dem.

Anvisningarna finns på Eviras webbplats:
• Anvisningar för behandling och förädling av vilt växande uppsamlingsprodukter och överlåtelse av dem till industri, storhushåll eller detaljhandel (ad. 6568/900/2006): http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_288.pdf (endast på finska)
• Anvisning om primärproduktion av livsmedel utgående från växter och svampar samt funktioner som förutsätts av en livsmedelslokal (ad. 6568/900/2006): http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_262.pdf (endast på finska)

Ytterligare information om primärproduktion finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/alkutuotanto/ (endast på finska)

Ytterligare information
enhetsdirektör Kyösti Siponen, tel. 020 77 24230, 050 386 8412

Teman: