Kurs för djurskyddsövervakare igen i december

17.10.2008

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira ordnar en kurs om djurskyddsinspektioner för djurskyddsövervakare 1.12.2008. Kursen är en förutsättning för att man ska bli behörig djurskyddsövervakare med fullmakt av länsstyrelsen. Föregående motsvarande kurs ordnades i december 2007. </div>

Kursen ordnas på Evira i Vik i Helsingfors 1.12.2008 kl. 8.45–15.00. I kursprogrammet ingår föreläsningar om bl.a. djurskyddsövervakarnas rättigheter och skyldigheter samt praktiska frågor och problem som ofta framkommer under djurskyddstillsynsbesök. På kursen föreläser förutom Eviras egna experter också länsveterinären i Södra Finland Tapani Parviainen.

Processen för att bli behörig djurskyddsövervakare har förändrats

Ändringar i djurskyddslagen gjordes år 2006, varvid det bl.a. preciserades hur djurskyddsövervakare blir behöriga samt vilken inspektionsrätt de har. Länsstyrelsen kan till djurskyddsövervakare befullmäktiga en person som genom utbildning eller praktisk erfarenhet har blivit tillräckligt förtrogen med den djurart som är föremål för inspektionen och de djurskyddskrav som gäller för djurhållning av denna djurart. Inspektionsrätten kan enligt djurskyddsövervakarens behörighet gälla antingen en eller flera djurarter. En djurskyddsövervakare måste dessutom ha avlagt en av Livsmedelssäkerhetsverket ordnad djurskyddsövervakarkurs om hur djurskyddsinspektioner verkställs.

Många deltagare på föregående kurs

Den första djurskyddsövervakarkursen om djurskyddsinspektioner sedan ny lagstiftning trädde i kraft ordnades vid Evira i december 2007. Intyg över avlagd kurs för djurskyddsövervakare gavs till 37 personer, som hade kommit till kursen från olika håll i landet, till och med ända från nordligaste Finland.

Dålig behandling av djur måste alltid anmälas

Om en enskild person misstänker att ett djur hålls eller sköts i strid med djurskyddsbestämmelserna, måste personen i fråga kontakta de lokala djurskyddsmyndigheterna. På lokal nivå sköts djurskyddstillsynen av kommunalveterinären, hälsoinspektören samt polisen. På länsnivå styr och övervakar länsstyrelsen och i synnerhet länsveterinären där att djurskyddsbestämmelserna följs.

Djurskydd bedrivs också av frivilliga

 Djurskyddsinspektioner görs förutom av myndigheterna också av djurskyddsövervakare som befullmäktigats av länsstyrelserna. Djurskyddsövervakarna kan göra inspektioner annanstans men inte på områden som omfattas av hemfriden. Vid inspektion på plats som omfattas av hemfriden kan en djurskyddsövervakare dock inom gränserna för sin inspektionsrätt vid behov bistå en myndighet. En djurskyddsövervakare kan i samband med inspektionen ge djurets ägare eller innehavare råd och anvisningar. Däremot är det endast myndigheter som kan ge förbud och order. Om en djurskyddsövervakare vid en inspektion observerar sådana olägenheter som förutsätter förbud eller order, måste han anmäla fallet till djurskyddsmyndigheten.

I Finland finns dessutom många olika djurskyddsorganisationers egna djurskyddsövervakare, som dock inte har inspektionsrätt enligt djurskyddslagen.
Kursen hålls på finska.

Finlands djurskyddslagstiftning finns på webbplatsen

  http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/default.html

Ytterligare information och anmälningar till kursen (senast 21.11.2008):
överinspektör Sanna Varjus, tel. 020 77 24229 sanna.varjus at-merkki-kapea.gifevira.fiTeman: