Laboratorietjänsterna inom livsmedelssäkerheten i ett brytningsskede

4.5.2015

<p>Enligt en utredning av Livsmedelssäkerhetsverket Evira är laboratorietjänsterna inom livsmedelssäkerhet i huvudsak på en god nivå. I och med ändringarna i kommunlagen år 2015 har livsmedelslaboratorierna privatiserats. Privatiseringen med påföljande konkurrensutsättning av laboratorietjänsterna i kommunerna kan leda till att laboratorietjänsterna som hänför sig till livsmedelssäkerheten allt för långt bygger på efterfrågan och att kompetensen som hänför sig till sällsynta analyser inte längre upprätthålls i Finland.</p>

Laboratorieundersökningar utgör grunden för livsmedelssäkerheten eftersom de utgör en del av hanteringen och övervakningen av riskerna i anslutning till livsmedel. Evira har gjort en utredning över tillgången på laboratorietjänster samt på tjänsternas tillräcklighet och användning inom myndighetskontrollen och egenkontrollen av livsmedelssäkerheten.

Effekterna av privatiseringen av kommunernas laboratorietjänster kan utvärderas tillförlitligt först om ett par år, när det framgår vilka av de bolagiserade laboratorierna som slutligen kan överleva och hur deras utbud av analyser utformas.

Beredskapen för specialsituationer måste säkerställas

Under normala förhållanden handlar specialsituationer i fråga om livsmedelssäkerheten i typiska fall om livsmedelsförmedlade epidemier där man ofta inte genast kan sluta sig till epidemins orsaker. Ett laboratorium som kommunens hälsoövervakningsmyndighet anlitar vid epidemier ska kunna inleda laboratorieundersökningarna med ett tillräckligt brett utbud av grundläggande analyser.

”Kommunernas hälsoövervakningsmyndigheter är skyldiga att utarbeta en plan för specialsituationer. Planen ska baseras på hälsoskydds- och livsmedelslagarna. Vid behov ger Evira de lokala laboratorierna handledning för utförandet av undersökningarna”, säger överinspektör Taija Rissanen från enheten för planering och styrning vid Evira.

När laboratoriesektorn privatiseras och blir alltmer beroende av marknaden kan tillgången på mer krävande specialanalyser i specialsituationer äventyras. Då kan det också uppstå hinder för att skicka prov till utlandet.

”Med tanke på krissituationer under undantagsförhållanden voredet av största vikt att utrustningen, resurserna och kunnandet vid vissa statliga laboratorier hålls på en hög nivå. Då är det möjligt att snabbt tillgodose analysbehov under undantagsförhållanden”, fortsätter Rissanen.

Laboratorietjänsterna förändras

Livsmedelsundersökningarna vid laboratorierna bygger på undersökningskraven i livsmedelslagstiftningen och på behoven hos aktörerna i livsmedelsbranschen. Enligt utredningen är tillgången på sådana laboratorietjänster som myndigheterna och aktörerna behöver i huvudsak god.

Största delen av laboratorierna verkar dock på en affärsekonomisk grund och därför utformas de enskilda laboratoriernas urval av livsmedelsanalyser i hög grad utifrån efterfrågan. Genom konkurrensutsättningen kommer priset att vara en av de avgörande faktorerna när kommunerna väljer sina serviceleverantörer. Till följd av detta kan laboratorietjänsterna i allt större omfattning koncentreras till större laboratorier som genom sina stora nätverk får in större provmängder och som därigenom kan erbjuda konkurrenskraftiga priser.

”God kundservice förutsätter dessutom effektiva underleveransnätverk och bra system för transport av prov. Många laboratorier har redan satsat mycket på detta”, säger Rissanen.

Utmaningar för den kommunala livsmedelsövervakningen

På grund av förändringarna är det allt viktigare att kommunerna fastställer kriterier för laboratorietjänsterna. I denna situation framhävs betydelsen av avtalet mellan laboratoriet och kommunen.

När laboratorietjänsterna koncentreras och flyttas längre bort från kunderna måste kunderna också införa nya verksamhetsmetoder, till exempel mer självständig tolkning av undersökningsresultat. Provtagningen samt förpackningen och sändningen av proverna ska planeras mer ingående. 

Studera Eviras laboratorieutredning (på finska).

Mer information:
Överinspektör Taija Rissanen, enheten för planering och styrning, tfn 050 574 6308

 

Teman: