Låg kadmiumhalt i jordmånen förebygger livsmedlens säkerhet och konsumenternas hälsa

30.7.2008

<div>I Finland är målsättningen att hålla den inhemska livsmedelsproduktionen fri från gödselfabrikatens skadliga ämnen. Kadmiumhalterna i de gödselfabrikat som används i Finland har hållits på en låg nivå på grund av de rena råvarorna i gödseln. Man vill bevara den goda situationen genom uppföljning av ansamlingen av kadmium i jordmånen nu när utbudet av gödselfabrikat på marknaden ökar och kadmiumhalten i de olika fabrikaten varierar.</div>

Vimlet av gödselråvaror och -fabrikat på världsmarknaden och de höjda priserna har medfört förändringar också för jordbruken. Det växande antalet nya gödselfabrikat och typbeteckningar samt olika marknadsföringsmetoder ställer nya utmaningar både på myndighetstillsynen och på dem som använder gödselfabrikat i yrkesmässig jord- och skogsbruksproduktion.

Prisökningen på gödselfabrikaten är en utmaning för kvalitetskontrollen. De höga priserna på traditionellt använda gödselmedel av god kvalitet lockar ut nya billigare gödselfabrikat på marknaden, vars kvalitet då det gäller skadliga ämnen kan vara sämre än vad vi är vana vid. Också användningen av biprodukter från industrin som gödselfabrikat, t.ex. för kalkning har ökat riskerna för att skadliga metaller ska hamna i jordmånen.

Begränsning av ansamling av kadmium genom lagstiftning

Man vill försäkra sig om säkerheten i användningen av gödselfabrikat genom lagstadgade kvalitetskrav och regelbunden övervakning av gödselfabrikatens kvalitet. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (12/07 5 §) som trädde i kraft 2007 får den genomsnittliga maximibelastningen av kadmium inom jordbruket och trädgårdsodlingen vara högst sex gram per hektar mätt under en period av fyra år. Det är tillåtet att sprida högst 1,5 g kadmium per hektar och år. Kadmiumbelastningen är också begränsad inom landskapsarkitekturen och anläggandet av grönområden (högst 15 gram per hektar under en period av tio år) och inom skogsbruket (högst 60 gram per hektar under en period av 40 år). Den som sprider gödselfabrikatet, eller jordbrukaren på gården, är ansvarig för att ansamlingen av kadmium följs upp.

Uppföljning av ansamling av kadmium på gården

I praktiken förutsätter uppföljning av ansamlingen av kadmium att jordbrukaren i samband med gödselbokföringen årligen antecknar på skifteskort mängderna av kadmium som spridits på olika skiften. Halterna av skadliga metaller kan erhållas från gödselfabrikatets tillverkare, marknadsföraren eller importören. TE-centralerna följer upp ansamlingarna av kadmium på gårdarna i samband med den övriga övervakningen.

Uppföljning av ansamling av kadmium på gården är inte ett villkor för utbetalning av jordbruksstöd.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Mirva Levonmäki, tfn 020 77 25 245

 

Teman: