Låga proteinhalter i foderspannmål i Nyland

10.10.2007

<div>Av maltkornsproverna fyllde 40 procent kvalitetskraven för maltkorn. Proteinhalten är också i år den avgörande faktorn. Lägst är proteinhalten i Nyland, där proteinhalten också i andra spannmål är lägre än i resten av landet. Havrens genomsnittliga hektolitervikt i hela landet är något högre än de senaste åren.</div>

Maltkorn
Av de maltkornsprover som analyserats i kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden har 40 procent en proteinhalt under 11,5 procent och andelen korn över 2,5 mm är mer än 85 procent. Som maltkorn klassificeras de tvåradiga maltkornssorter som anges vara avsedda för mältning. I Satakunta och Nyland har andelarna varit högre (50 resp. 48 %) än i Tavastland och Egentliga Finland (38 resp. 37 %). Proteinhalten påverkar maltkornets brukskvalitet mest. Ett undantag är Tavastland, där också kornstorleken påverkar andelen prover som uppfyller kraven: för 73 procent av proverna är sorteringsresultatet (> 2,5 mm korn) över 85 procent, medan andelen i proverna från hela landet är 85 procent. I Tavastland fyller 54 procent av proverna proteinkravet.

Den genomsnittliga proteinhalten i maltkornsproverna är 11,7 procent. Det är något lägre än år 2006. De regionala skillnaderna i proteinhalten är inte stora. Endast i Nyland är halten något lägre (11,3 %). Det genomsnittliga sorteringsresultatet (90,6 %) är klart lägre än de två senaste åren (93,9 resp. 95,2 %). I Egentliga Finland är det genomsnittliga sorteringsresultatet (92,7 %) högre än i Satakunta och Tavastland, där resultatet stannar strax under 90 procent. 

Foderkorn
Foderkornets genomsnittliga hektolitervikt är 65,1 kg. I det här meddelandet har alla kornprover med undantag av prover avsedda för mältning räknats som foderkorn. Två tredjedelar av proverna har en hektolitervikt över 64 kilo. De högsta regionala hektolitervikterna finns i Egentliga Finland (67,7 kg) och Nyland (66,9 kg) och de lägsta i Mellersta Finland (62,8 kg) och Mellersta Österbotten (62,5 kg). De högre hektolitervikterna i södra Finland förklaras av den stora andelen tvåradigt korn i proverna.

Den genomsnittliga proteinhalten i hela landet är 12,1 procent. Högst har proteinhalterna varit i Birkaland (13,2 %) och i Mellersta Österbotten (13,1 %). Lägst är proteinhalterna i Norra Karelen (11,3 %) och Kymmenedalen (11,5 %).

Havre
Havreprovernas genomsnittliga hektolitervikt, 56,3 kg, är något högre än hösten 2006 (55,9 kg). De regionala skillnaderna är små. Betydligt högre än genomsnittet är hektolitervikten i Egentliga Finland, Kymmenedalen och Mellersta Finland: alla i genomsnitt 57,5 kilo. I Norra Karelen och Birkaland är medeltalet lägre än i landet i övrigt: båda 55,2 kilo.

Hektolitervikten har varit över 52 kilo i 93 procent av havreproverna och över 58 kilo i 29 procent av proverna. I Egentliga Finland, Kymmenedalen, Mellersta Finland och på Österbottens svenska lantbrukssällskaps område är alla prover över 52 kilo. På Österbottens svenska lantbrukssällskaps område utgör antalet prover med en hektolitervikt över 58 kilo dock endast sex procent, medan motsvarande andel i Kymmenedalen är hälften och i Egentliga Finland och Mellersta Finland cirka en tredjedel. Minst prover med en hektolitervikt över 52 kilo finns i Norra Karelen och Södra Savolax, där den här andelen är 81 resp. 83 procent.

Havrens genomsnittliga proteinhalt i hela landet är 13,0 procent. Regionalt sett är halterna högst i Norra Savolax (14,0 %) samt i Mellersta Finland och Birkaland (båda 13,8 %). Lägst var proteinhalterna i Kymmenedalen (11,6 %) och Nyland (11,9 %).

 

Ytterligare information:
Direktör Mirja Kartio tel. 020 77 25090
Överinspektör Juha Kärkkäinen tel. 020 77 25098

Uppdaterad information om de genomsnittliga kvalitetsuppgifterna:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/spannmal/uppfoljning_av_spannmalsskordens_kvalitet/spannmalsskordens_kvalitet_2007/

 

Teman: