Lämnande av tilläggsinformation om sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden

16.4.2009

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA publicerade i början av året en tidtabell för utvärderingen av sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13. Av olika orsaker kunde EFSA inte ge någon utvärderingstidtabell för alla påståenden. EFSA returnerade dessa påståenden tillbaka till kommissionen för förtydligande eller begäran om tilläggsinformation.</div>

En förteckning över de påståenden som gäller Finland och som Evira ber om tilläggsinformation om medföljer som bilaga.

Livsmedelsföretagare har nu möjlighet att lämna krävd tilläggsinformation om sina egna hälsopåståenden. EFSA kan inte börja utvärdera påståendet förrän man fått den krävda tilläggsinformationen. Om tilläggsinformation inte lämnas, stryks påståendet från förteckningen.

Allt enligt den orsak till returneringen som EFSA uppgett skall följande tilläggsinformation om påståendena lämnas:

1. EFSA har ansett det oklart om påståendet hör till de hälsopåståenden som definieras i artikel 13 (t.ex. påståenden om minskad sjukdomsrisk, påståenden om barns utveckling och hälsa och medicinska påståenden).
• Hälsopåståendet skall omformuleras så att det motsvarar definitionen på hälsopåståenden i artikel 13.

2. Påståendet beskriver inverkan på det allmänna välbefinnandet, där hälsorelationen är oklar (t.ex. ”Extra intag av föreningen X upprätthåller vitaliteten vid åldrandet”).
• Hälsopåståendet skall omformuleras så att en tydlig hälsoeffekt kan märkas och så att det motsvarar beläggen i det framförda vetenskapliga materialet.

3. Påståendet är för otydligt eller man har framfört en sådan effekt, som inte är tydlig/mätbar. (t.ex. föreningen X och ”energi och vitalitet”, föreslagen ordalydelse: ”Föreningen X bidrar till att upprätthålla energin och vitaliteten”).
• Hälsopåståendet skall omformuleras så att en tydlig hälsoeffekt kan mätas och så att det motsvarar beläggen i det framförda vetenskapliga materialet.

4. Livsmedlet, om vilket påståendet framförs, är inte tillräckligt beskrivet eller villkoren för framförande av påståendet är inte tillräckligt noggrant fastställda.
• Livsmedlet som påståendet framförs om skall beskrivas noggrannare till sin sammansättning eller i fråga om villkoren för framförandet.

5. Ett påstående som gäller sammansatta ingredienser som inte definierats tillräckligt noggrant.
• Den sammansatta ingrediensen som påståendet gäller skall beskrivas noggrannare till sin sammansättning.

Den krävda tilläggsinformationen skall lämnas till Eviras e-postadress terveysvaite at-merkki-kapea.gifevira.fi på den bifogade blanketten senast den 15 maj 2009.

EFSA:s förteckning över sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13 (packad Accessdatabas) finns på webbadressen http://www.efsa.europa.eu/EFSA/General/art13claims,2.zip?ssbinary=true  


Mer information ger:
överinspektör Sari Sippola, Evira, tfn 020 7724283, sari.sippola at-merkki-kapea.gifevira.fi (närvarande 20.4.09)
konsultativa tjänstemannen Anne Haikonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 2786, anne.haikonen at-merkki-kapea.gifmmm.fi


Teman: