Liten förekomst av rundmaskar som smittar från havsfisk till människan i fiskevattnen vid Finlands kust

21.3.2014

<p>Fisk som används i råa eller nästan råa produkter ska frysas, eftersom man på så sätt slipper rundmaskar som smittar till människor. Hos strömming och vassbuk som används inom den finländska livsmedelsindustrin har inte alls påträffats larver som smittar till människan och därför finns det i Finland inte något tvång att frysa strömmings- och vassbuksprodukter som inte upphettats.</p>

Fiskare för husbehov behöver inte vara oroliga, eftersom rundmaskar främst förekommer i fisk som fångats på havsområden.

Förekomsten av sill- och torskmask som hör till rundmaskar har undersökts i Östersjön nära Finlands kust  åren 2011-2013.

”Undersökningsresultaten tyder på att ofryst strömming och vassbuk fortfarande kan användas i traditionella förädlade fiskeriprodukter, såsom kryddströmming och motsvarande halvkonserver”, säger specialforskare, VMD Perttu Koski.

Sill- och torskmask inte i odlad fisk
I Finland odlade, dvs. i fiskanläggningar från embryon till fisk odlade fiskar har inte någonsin påträffats rundmasklarver som smittar till människan.

I fiskar som odlats i Finland, såsom regnbåge och stör är risken för parasiter mycket liten. Dessa fiskarter behöver inte frysas, även om de inte upphettas.

”Det finns ändå orsak att utreda renheten hos odlad fisk, så att man senare kan ansöka om befrielse från tvånget att frysa fisk, om det någon gång ställs ett krav på att lax som odlats i världshav ska frysas. I händelse av larver kan på slaktfisk också utföras köttkontroll”, Koski förtydligar.

Enligt bestämmelserna ska vildlax från Östersjön frysas innan den tas i bruk i produkter som produceras inom fiskförädlingen och serveras råa eller nästan råa.

”På grund av risken för parasiter ska fångad fisk, med undantag för strömming och vassbuk, frysas om den inte upphettas innan den äts”, preciserar överinspektör Carmela Hellsten.

Undersökningen av mask hos fiskar måste fortsätta
Torskmasken ökar i Östersjön och sill- och torskmaskar har i enskilda fall också konstaterats på finländska fiskeområden. Det är skäl att med jämna mellanrum upprepa uppföljningen av parasiter, även om vi fortfarande kan undvika tvånget att frysa fisk.

Under det projekt som slutfördes blev 3 673 fiskar undersökta och de var av sju arter, främst strömming, vassbuk och havslax.

Hos totalt fyra fiskar konstaterades sillmask, dvs. parasiten Anisakis simplex: hos två stora (över 24 cm) strömmingar som fångats i Bottenhavet och två havslaxar som fångats i Bottenviken. Torskmask, Pseudoterranova decipiens, påträffades inte under projektet. Fiskar av den storlek som de stora strömmingarna som var föremål för specialprovtagningen i undersökningen används inte i Finland inom livsmedelsförädlingen och exporteras inte heller som människoföda. 

Läs mer om sillmask och  torskmask som förorsakar matförgiftning.
Bekanta dig med  Eviras anvisning om tillsynen av fiskeriprodukter
  
Mer information:
överinspektör Carmela Hellsten, tfn 050 433 6643 (fiskhygien och anläggningar i fiskbranschen)specialforskare, VMD Perttu Koski, tfn 040 569 4541 (fisksjukdomar och forskning i rundmaskar)

 

Teman: