Livsmedelslagen ändras – att tillsynen bygger på riskerna understryks i livsmedelstillsynen

31.8.2011

<p>En ändring av livsmedelslagen träder i kraft 1.9.2011. Livsmedelstillsynen blir allt mer riskbaserad och transparent. Ansvaret för köttbesiktningen med tillhörande tillsyn i små slakterier och vilthanteringsanläggningar överförs från kommunerna till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.</p>

Syftet med lagändringen är att understryka att livsmedelslagen tillämpas riskbaserat. Utöver livsmedelslagen kommer centrala förordningar som getts med stöd av samma lag att förnyas innevarande höst. Med ändringarna eftersträvas mer flexibilitet i tillämpandet av författningarna.

Enligt lagen skall en livsmedelsföretagare framöver offentliggöra den handling som tillsynsmyndigheten utfärdat över en inspektion av en livsmedelslokal på det sätt som Evira bestämmer. Syftet med ändringen är att främja transparensen inom livsmedelstillsynen och samtidigt förbättra informationen till konsumenterna och öka konsumenternas valmöjligheter. Företagarna behöver ändå inte offentliggöra informationen innan Evira gett närmare bestämmelser.

Köttbesiktningen och tillsynen i små slakterier och vilthanteringsanläggningar (anläggningar, i vilka frilevande vilt slaktas) och tillsynen över anläggningar som finns i anknytning till dem överförs från kommunerna till Evira. För renslakteriernas del sköts köttbesiktningen och tillsynen över anläggningar av regionförvaltningsverket i Lappland. Syftet med ändringen är att harmonisera och utveckla tillsynen och göra avgifterna för köttbesiktningen i små slakterier skäliga.

Man övergår från ett förhandsgodkännande av livsmedelslokaler till ett anmälningsförfarande. Endast sådana anläggningar, som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung, skall fortsättningsvis låtas godkännas. Planen för egenkontroll godkänns inte heller längre, men företagen skall ändå ha tillräcklig egenkontroll för hantering av riskerna i deras verksamhet.

Sådan verksamhet i livsmedelsbranschen, som är förknippad med en låg risk för livsmedelssäkerheten, som är småskalig och som idkas av enskilda personer eller amatörorganisationer befrias från anmälningsskyldighet, då det inte rör sig om idkande av näring. Blygsam överlåtelse av primärprodukter till konsumenten betraktas framöver ingå i primärproduktionsverksamheten och för sådan behöver inte lämnas en separat anmälan om livsmedelslokal.

Riksdagen godkände senaste april den ändring 352/2011 av livsmedelslagen (23/2006) som träder i kraft den 1 september. Mer information om ändringens noggrannare innehåll finner du på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/livsmedelslagstiftning/

Mer information ger:

Direktör Susanna Pesonen, Evira, tfn 040 169 0266 (köttbesiktningen)
Livsmedelssäkerhetsdirektör Veli-Mikko Niemi, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 367 1039 (lagstiftningen)
Jurist Jorma Pitkänen, Evira, tfn 050 386 8425 (ändringen av livsmedelslagen)
Överinspektör Pirjo Korpela, Evira, tfn 050 386 8429 (ändringen av livsmedelslagen)

Teman: