Livsmedelssäkerheten förblev god i Finland

9.7.2013

<p>Målen som uppställts för tillsynen över den finländska livsmedelskedjan uppnåddes huvudsakligen år 2012. Livsmedelssäkerheten höll sig på en god nivå i Finland. Förebyggandet och bekämpandet av växt- och djursjukdomar var effektivt, men den allt internationellare handeln har ökat riskerna inom alla sektorer.</p>

Enligt en sammandragsrapport som Livsmedelssäkerhetsverket Evira publicerat höll sig livsmedelssäkerheten på en hög nivå i Finland år 2012. Tillsynen inriktades utgående från riskerna, men man kunde inte genomföra alla planerade inspektioner. För att säkerheten inom kedjan från jord till bord skall kunna säkerställas även framöver måste tillsynsplanerna göras mer heltäckande och de minskande tillsynsresurserna inriktas allt mer på riskobjekten.

Livsmedelstillsynen utövas i kommunerna

De kommunala myndigheterna utför huvuddelen av inspektionerna inom livsmedelstillsynen. Av de riskbaserade tillsynsplanerna fullföljdes cirka 54 %. Av livsmedelslokalerna inspekterades 40 % minst en gång. Andelen företagare som följt bestämmelserna av alla företagare som inspekterades var 45 %. Bristerna var små och tvångsmedel tillgreps i ringa utsträckning. Framöver måste kommunerna satsa på ett mer täckande fullföljande av sina riskbaserade tillsynsplaner för att livsmedelssäkerheten skall kunna hållas på en god nivå.

Antalet livsmedels- och vattenbruna matförgiftningsepidemier sjönk något jämfört med året innan. Den vanligaste orsaken till matförgiftningar var norovirus och de allvarligaste epidemierna orsakades av listeria (köttprodukt) och EHEC (obehandlad mjölk). Den vanligaste förmedlaren av norovirus var djupfrysta hallon, men dålig handhygien främjar spridningen av viruset också till andra livsmedel. Antalet återkallelser av livsmedel sjönk för första gången på fyra år. Cirka hälften av återkallelserna gjordes på grund av att hygienen var bristfällig, att allergenmärkningar saknades eller att produkten oavsiktligt innehöll allergener eller att påskrifterna på förpackningen var bristfälliga.

Djursjukdomsläget i Finland förblev gott

Djursjukdomsläget i Finland höll sig internationellt sett fortsättningsvis på en utomordentlig nivå. Av djursjukdomarna som lätt sprider sig konstaterades newcastlesjuka hos importerade hobbyduvor. Av de farliga djursjukdomarna konstaterades atypisk scrapie hos ett får. Inom tillsynen över djurens hälsa och välfärd var allvarliga försummelser sällsynta. Effektiviteten och kvaliteten i tillsynen kan också anses ha förbättrats på senare år, eftersom tillsynsuppgifterna koncentrerats till sådana myndigheter i regionförvaltningsverken och kommunerna, som är specialiserade på sådana uppgifter.

Tillsynen över växtproduktionen effektiv

Målen som uppställts för tillsynen över växtproduktionen kan anses ha uppnåtts väl i Finland. De i Finland sålda produktionsinsatserna inom jord-, trädgårds- och skogsbruket motsvarade produktions- och hygienkraven i författningarna till över 90 procent. En nya farlig växtskadegörare etablerade sig permanent i Finland och det var rödröta på jordgubbar.

Sammandragsrapporten har lämnats till Europeiska kommissionen och den finns (på finska) på Eviras webbplats under: http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/esittely/toiminta/valvonta/arviointi+ja+raportit/

Mer information ger:

direktör Susanna Pesonen, tfn 029 530 5005 (livsmedelssäkerhet) (från och med 15.7.)
direktör Taina Aaltonen, tfn 029 530 4008 (djurens hälsa och välfärd) (15–19.7. och från och med 5.8.)
direktör Matti Puolimatka, tfn 029 530 5300 (förutsättningarna för växtproduktion och växthälsa) (från och med 8.7.)
enhetschef Ulla Poutiainen, tfn 029 530 4306 (fram till 19.7.)

Teman: