Livsmedelssäkerhetsverket Eviras organisation förnyades vid årsskiftet

2.1.2008

<div>Eviras nya strategibaserade organisation trädde i kraft 1.1.2008. Förnyelsens mål är att stöda Eviras grundläggande uppgift, dvs. att genom forskning och kontroll trygga livsmedlens säkerhet och kvalitet samt växternas och djurens hälsa. </div>

Med den nya organisationen stöds ämbetsverkets samhälleliga strategiska mål. Dessutom svarar den bättre än tidigare mot förändringarna i verksamhetsmiljön. Målet är att klarlägga organisationsstrukturen och att ta i bruk tre kärnprocesser, som sätter sin prägel på hela ämbetsverket. Målet är att på ett övergripande sätt kunna utnyttja all kunskap som finns i den vertikala organisationen.

Efter förnyelsen har Evira två substansavdelningar, nämligen kontrollavdelningen och forsknings- och analytikavdelningen. Verksamheten stöds av förvaltningsavdelningen.

Kontrollavdelningen svarar för kontrollen av både livsmedel och primärproduktion. Avdelningen har åtta enheter, som är indelade i sektioner. Enheterna är Hygien, Växthälsa, Jordbrukskemi, Frökontroll, Hälsa och välfärd, Produktsäkerhet, Import- och marknadskontroll samt Utveckling av kontrollen.

Alla laboratoriefunktioner och all vetenskaplig forskning är samlade på forsknings- och analytikavdelningen. Avdelningen har åtta enheter, som är indelade i sektioner. Enheterna är Djursjukdomsbakteriologi, Djursjukdomsvirologi, Fisk- och vilthälsa, Växtanalytik, Kemi och toxikologi, Mikrobiologi, Patologi och Produktionsdjurens hälsa.

Nyckelpersoner i den nya organisationen

Eviras generaldirektör är Jaana Husu-Kallio. Överdirektör för Evira är Jorma Hirn. Under honom finns riskvärderingsenheten samt köttkontroll- och övervakningsenheten.

Avdelningsdirektör för kontrollavdelningen är Maria Teirikko.

Avdelningsdirektör för forsknings- och analytikavdelningen är Tuula Honkanen-Buzalski.

Eviras forskningsdirektör är Liisa Sihvonen.

Direktör för förvaltningsavdelningen är Kirsi Äijälä.

I Eviras organisation ingår tre kärnprocesser som överskrider avdelnings- och enhetsindelningen. Direktör för verksamhetshelheten djurhälsa och välfärd är Taina Aaltonen, direktör för verksamhetshelheten livsmedelssäkerhet är Maija Hatakka och direktör för verksamhetshelheten förutsättningar för växtproduktion och växthälsa är Matti Puolimatka.

Organisationsschema

Kontaktpersoner (på finska)

 

Ytterligare information:
Kommunikationenheten: Mirja Kallio, tel. 020 77 24013 och Päivi Ronni, tel. 020 77 25042

Teman: