Livsmedelstillsynens tillräcklighet år 2004

2.5.2006

<div>Den kommunala livsmedelstillsynens tillräcklighet har bedömts allt sedan år 1998, nu för sjunde gången. Utgående från den information som samlats in från kommunerna har det räknats ut att man år 2004 använde en arbetsinsats på 282 arbetsår på livsmedelstillsynen.</div>

För varje tillsynsenhet (kommun eller samkommun) uträknades utgående från tillsynsobjekten i området den minsta arbetsinsats, som tillsynen över dessa tillsynsobjekt kräver. Från denna arbetsinsats fattades 104 arbetsåren år 2004. Underskottet fördelar sig inte jämnt mellan alla kommuner utan kommunerna i Finland är väldigt olika i fråga om arrangerandet av tillsynen över livsmedel. Det är vanligt med en årlig variation, men en uppföljning av enskilda kommuner olika år visar att arbetsinsatsunderskottet är bestående i många tillsynsenheter.

Vid bedömning av livsmedelstillsynen har man utöver resursernas tillräcklighet också utrett inspektionsfrekvensen rörande tillsynsobjekten, myndigheternas provtagning, åtgärderna som vidtagits i tillsynen, egenkontrollplanernas omfattning och livsmedelsanalyserna för enskilda produktgrupper. I en nyligen utkommen rapport presenteras tillsynsinformation kommun- och länsvis, för enskilda typer av objekt och analysinformation för enskilda produkter och analystyper.

Den kommunala livsmedelstillsynens tillräcklighet bedömdes för sjunde gången utgående från informationen år 2004. Enligt den användes i Finland en arbetsinsats på 282 på arbetsår livsmedelstillsynen och för den svarade 1 027 arbetstagare i kommunerna. Man hade behövt en 104 arbetsåren större arbetsinsats för att uppnå det kalkylerade minimibehovet.

Utgånde från livsmedelstillsynsobjekten i kommunerna uträknades för kommunerna den arbetsinsats som minst krävs för att kommunen skall kunna ta hand om myndighetstillsynen över objekten i fråga. På grund av bristande resurser har endast 65 procent av de 50 349 objekten som man skall utöva tillsyn över i Finland inspekterats under året. Utöver dem omfattar livsmedelstillsynen mjölkproduktionsgårdarna (17 031 st.) som skall inspekteras vart tredje år. Arbetsinsatsen som användes på livsmedelstillsynen har under de gångna sju åren ökat med 24 årsverken, men antalet objekt som det skall utövas tillsyn över har samtidigt ökat så, att förhållandet mellan den använda arbetsinsatsen och det kalkylerade minimibehovet har hela tiden förblivit så gott som oförändrat.

Ett arbetsinsatsunderskott förekom i sammanlagt 223 kommuner/samkommuner dvs. i 81 procent av tillsynsenheterna. I Finland är kommunerna mycket olika beträffande arrangerandet av livsmedelstillsynen. En årlig variation är vanlig, men en uppföljning av enskilda kommuner visar att det finns många kommuner, där underskottet är fortlöpande trots anmärkningar och utredningsbegäranden. Bifogat följer en lista över de kommuner, i vilka det förekom tydliga brister i livsmedelstillsynen år 2004.

Omvälvningar sker på livsmedelstillsynens område: livsmedelslagstiftningen har till stora delar förnyats under det innevarande året och på kommunerna ställs stora tryck att förändra servicestrukturen. Principbeslutet som utarbetats i avsikt att utveckla livsmedelstillsynen förutsätter av kommunerna att man åstadkommer regionala tillsynsenheter och utreder möjligheterna till samarbete. Livsmedelstillsynens planmässighet, dokumentation och uppföljning måste också ytterligare utvecklas. Livsmedelsverket har tillsammans med länsstyrelserna börjat utvärdera hur livsmedelstillsynen motsvarar kraven. Sammandrag av denna utvärdering publiceras på länsstyrelsernas webbsidor från och med början av juni.

Vid utarbetande av planer och vid uppföljning är det dags att utvärdera till vad allt de nuvarande resurserna räcker. Den nya livsmedelslagen förutsätter att kommunerna börjar uppbära avgifter för planerad tillsyn. Med det vill man trygga kommunernas tillsynsresurser. En fungerande tillsyn kan ses som ett stöd till näringslivet genom att man erbjuder expertis i fråga om lagstiftningen och avgifterna som uppbärs för tillsynen ålägger kommunerna att se till att arbetet utförs på ett högklassigt sätt.

Kommuner, i vilka arbetsinsatsen som användes på livsmedelstillsyn var mindre än hälften av minimibehovet år 2004:

1 Dragsfjärd
2 Hangö
3 Harjavallan seudun th ky
4 Haukipudas
5 Hotskär
6 Hämeenkyrö
7 Härkätien ktt ky
8 Iniö
9 Janakkala
10 Joutseno
11 Kajaani
12 Karis
13 Kokkolan seudun th ky
14 Kolari
15 Korpo
16 Lammin-Tuuloksen ktt ky
17 Laukaa
18 Lestijärvi
19 Maaninka
20 Naantalin ktt ky
21 Nagu
22 Nilsiä
23 Nurmijärvi
24 Oravaisten, Vöyrin ja Maksamaan th ky
25 Pargas
26 Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky
27 Perho
28 Pirkkala
29 Pyttis
30 Ranua
31 Rautavaara
32 Rautjärvi
33 Reisjärvi
34 Salla
35 Sysmä
36 Toholampi
37 Toijala
38 Tusby
39 Vesilahti
40 Vichtis
41 Viljakkala
42 Ylihärmä

Mer information ger:

Överinspektör Ulla Poutiainen-Lindfors, tfn 020 772 4306
e-post: förnamn.efternamn@elintarvikevirasto.fi (från och med 1.5. förnamn.efternamn@evira.fi)

Rapporten Kunnallisen elintarvikevalvonnan riittävyyden arviointi 2004 (Bedömning av den kommunala livsmedelstillsynens tillräcklighet 2004) finns på Livsmedelsverkets webbsidor: http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_365.pdf

Teman: