Livsmedelstillsynskedjans beredskap för situationer med strålningsfara stärktes i ett riksomfattande projekt

15.6.2011

<p>Projektet Intensifiering av tillsynen i kommunerna över radioaktivitet i livsmedel genomfördes år 2010 i samarbete mellan Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Strålsäkerhetscentralen STUK och andra myndigheter i livsmedelstillsynskedjan. Med hjälp av projektet stärktes laboratoriernas och tillsynsmyndigheternas kunskaper och beredskap för situationer med strålningsfara. Dessutom gav projektet täckande forskningsresultat av naturprodukternas strålningsnivåer på olika områden i Finland.</p>

Projektets främsta syfte var att förbättra beredskapen för eventuella situationer med strålningsfara i inhemsk livsmedelstillsyn. Sammanlagt 6 regionförvaltningsmyndigheter (86 %), 49 kommunala enheter för livsmedelstillsyn (40 %) och 27 laboratorier (77 %) deltog i projektet. Genom att delta i projektet skapade kommunerna nödvändiga kontakter till ett laboratorium där analytik finns att få lokalt. Även laboratoriepersonalens kunskaper stärktes och upprätthållandet av metoden stöddes.

De kommunala tillsynsmyndigheterna samlade prov på svampar, bär, vilt och fisk. Det sammanlagda antalet prov var 926 som analyserades för att få reda på halter av radioaktivt cesium-137 i dem. Europakommissionen har rekommenderat ett gränsvärde på 600 Bq/kg (Bq = Becquerel) för kommersiella produkter. Såsom man i ljuset av tidigare undersökningar kunde förvänta, överskreds det rekommenderade gränsvärdet i flera svampprov (16 %), särskilt i riska och krämla, som hade plockats på områden för måttligt och högt nedfall. I praktiken behandlas riskorna och en del av krämlorna normalt genom kokning, då största delen av radioaktivt cesium upplöses i vatten och halterna i svamparna minskar. Genomsnittet av halterna i alla svampprov var 426 Bq/kg. Spridningen var dock stor, eftersom halterna varierade beroende på svamparten och provtagningsområdet mellan bestämningsgränsen och 3 690 Bq/kg.

Vilt- och bärproven underskred gränsvärdet
Alla vilt-, bär- och fiskprov med undantag av ett underskred kommissionens gränsvärde på 600 Bq/kg. Den genomsnittliga halten i bärprov var 74 Bq/kg, i viltprov 93 Bq/kg och i fiskprov 188 Bq/kg.

Enligt resultaten av projektet finns det inte skäl att begränsa konsumtionen av inhemska naturprodukter, men på områden för högt nedfall lönar det sig att behandla svamparna enligt Eviras och STUK:s anvisningar genom att koka eller blötlägga dem i rikligt vatten.

Eviras och STUK:s anvisningar för behandling av svampar: http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/?a=view&productId=196

Slutrapporten från projektet Intensifiering av tillsynen i kommunerna över radioaktivitet i livsmedel finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/evira/sakenheter/frammande_amnen_/undersokningar_och_projekt/intensifiering_av_tillsynen_over_radioaktivitet_i_livsmedel/

Ytterligare information:
 Överinspektör Ulla Karlström, Evira, tfn 0404877798, ulla.karlstrom at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
 Forskare Eila Kostiainen, STUK, tfn p.(09)759 88 516, eila.kostiainen at-merkki.gif : 1Kb stuk.fi
STUK:s informationsjour utanför tjänstetiden tfn 010 850 4761

Teman: