Livsmedelstillsynsresultaten likadana i hela Finland

30.8.2013

<p>Information om resultaten av tillsynen i cirka 5000 detaljhandelsbutiker och restauranger har från och med början av maj 2013 offentliggjorts på webben. Cirka 80 procent av alla inspekterade livsmedelslokaler har fått vitsordet utmärkt eller bra. Resultaten av inspektionerna inom det av Livsmedelssäkerhetsverket Evira koordinerade systemet Oiva är likadana på olika håll i landet.</p>

”Oiva har fått en fin start i hela landet. Den sammanlagda mängden inspektioner är ändå ännu så liten, att resultaten endast är riktgivande”, säger överinspektör Marina Häggman på Evira.

Inemot hälften av inspektionsresultaten kommer från södra Finland, där inspektionsobjekten är flest. Drygt en femtedel av resultaten kommer från västra och inre Finland och minst resultat kommer det från Lappland.

Det vanligaste vitsordet är bra som såväl i norra Finland som i sydvästra Finland står för cirka två tredjedelar av de givna vitsorden. På andra håll i landet har cirka hälften av de inspekterade företagen fått vitsordet bra, i Lappland några färre. Vitsordet bör korrigeras har i hela landet getts till cirka en femtedel av de inspekterade företagen utom i östra Finland, där andelen sådana var mindre. Vitsordet dålig har endast ett par procent av de inspekterade livsmedelslokalerna i hela Finland fått.

”Det är för tidigt att göra några jämförelser mellan olika orter, eftersom mängden inspektioner ännu är liten. Det förklarar också för sin del de regionala skillnader som nu kan skönjas. Då cirka 80 procent av alla inspekterade livsmedelslokaler fått vitsordet utmärkt eller bra, verkar livsmedelssäkerheten hålla en god allmän nivå i hela Finland”, säger Häggman.


Rapporterna visas snart också intill ingången

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna gör inspektioner som systemet Oiva förutsätter i livsmedelsbutiker, restauranger och storkök i hela Finland. Mål för inspektionen är bland annat nivån på den allmänna hygienen i företaget, temperaturerna på livsmedlen och märkningarna och påskrifterna på förpackningarna.

”Rum för korrigeringar har förekommit bland annat i hanteringen av temperaturerna, hygienen och företagarnas egenkontroll planer. Då en förnyad inspektion gjorts i sådana objekt, har missförhållandena oftast redan rättats till”, säger överinspektör Marina Häggman.

Genom att offentliggöra tillsynsinformationen vill man öka transparensen i tillsynen och ge konsumenterna information som stöd för deras val. Ett mål är också att göra inspektionerna enhetligare och effektivare. Då mängden inspektioner har ökat, har också den korrekta informationen om bedömningarna ökat.

”Skor som glömts kvar på golvet i omklädningsrummet påverkar till exempel inte livsmedelssäkerheten och sänker inte vitsordet trots att ett segt rykte påstått det. Saker som fortlöpande förvaras på golvet försvårar däremot rengöringen av utrymmena och påverkar den vägen nivån på hygienen i företaget och eventuellt också livsmedelssäkerheten, förklarar Häggman.

Oiva-rapporten dvs. inspektionsresultaten offentliggörs från och med början av år 2014 såväl på webben som intill ingången till livsmedelsföretaget.

”Det blir ingen smilis som fästs på dörrposten utan hela rapporten”, understryker Häggman.

Mer information om inspektionerna inom Oiva finner du på Oivas webbplats: http://www.oivahymy.fi/portal/se/du+kanner+val+oiva-/inspektionerna/

Mer information ger: överinspektör Marina Häggman, tfn 050 562 7746, (anträffbar från och med 30.8.213 kl. 11)

Presentationen av resultaten av livsmedelstillsynen utgör en del av miljö- och hälsoskyddets synlighetsdag Terve! Huvudevenemanget arrangeras i köpcentret Cello i Esbo fredagen den 30 augusti 2013 kl. 10–18. Genom evenemanget vill Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Livsmedelssäkerhetsverket Evira samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) uppmärksamgöra att vår dagliga livsmiljö ska vara hälsosam och säker. Målet är att göra människorna mer medvetna om miljöhälsovård samt framhäva det arbete som utförs i kommuner och företag för att främja att vår livsmiljö är hälsosam och säker.

Teman: