Lovar reklamen för mycket? Tro inte på humbug!

22.11.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket har förnyat den för konsumenter avsedda broschyren Är detta månne humbug? Syftet med broschyren är att hjälpa konsumenten att identifiera sådana löften i reklam om en produkts egenskaper och verkningar som saknar täckning. Ett syfte med broschyren är också att göra skillnaderna mellan läkemedel och livsmedel tydligare.</div>

Broschyren har kommit till som ett samarbete mellan livsmedelstillsyns-, läkemedelstillsyns, konsument- och tullmyndigheterna. Broschyren kompletteras av ett test på Eviras webbsidor med namnet Saga eller sanning, med vilket konsumenten kan testa sina insikter om humbug.

Myndigheterna uppmanar konsumenterna att vara kritiska vid val av produkter

I praktiken har myndigheterna inte alltid möjligheter att ingripa i humbugsprodukter på marknaden eller i marknadsföringen av sådana produkter. Bakom produkterna står ofta skumma brevlådeföretag som kan vara svåra att spåra eller också verkar dessa företag utanför Europa. Konsumenterna måste själva vara kritiska vid val av produkter och kunna identifiera humbug.

Det är skäl att förhålla sig kritiskt då effekten som utlovas i reklam för eller påskrifter på förpackningen till produkter låter för bra för att vara sant. Sådana löften ges ofta vid marknadsföring av bantningspreparat. Man lovar snabba resultat i fråga om bantningens snabbhet och mängd utan att levnadsvanorna behöver ändras. Exempel på det är: ”du går minst 3 kg ner i vikt under de första 72 timmarna” eller ”du går ner i vikt fastän du äter och rör dig som tidigare också”. Det är främst levnadsvanorna, såsom mat- och motionsvanorna som påverkar förändringar i kroppsvikten. Därför kan en enskild produkt inte i sig påverka hur snabbt eller hur mycket man magrar. Påståenden som antyder det är humbug och förbjudna enligt lagstiftningen.

Det är skäl att förhålla sig kritiskt också till sådana produkter, som marknadsförs med överord, svåra eller dunkla uttryck eller belåtenhetsgaranti. Det är skäl att förhålla sig reserverat också till marknadsföring som bygger på rekommendationer från en enskild läkare, konsument eller offentlig person, eftersom en enskild persons brukserfarenhet inte ger tillräckliga eller tillförlitliga bevis på produktens verkningar. Tillförlitliga bevis fås endast av vetenskapliga undersökningar utvärderade och godkända av ett vetenskapligt samfund.

Det är skäl att förhålla sig särskilt kritiskt om ett livsmedel marknadsförs för behandling eller botande av flera olika sjukdomar. Sådana undergörande produkter existerar helt enkelt inte. Marknadsföring av livsmedel med medicinska påståenden är inte tillåtet, utan alla sådana påståenden har reserverats för läkemedel. Läkemedlens verkningar, säkerhet och kvalitet utvärderas på vetenskapliga grunder i samband med att de godkänns.

I inköpssituationer lönar det sig för konsumenten att kräva noggrann information om produktens sammansättning också i sådana fall, då man beställer produkter via postorder eller på webben. När man beställer produkter på webben lönar det sig att säkerställa att företaget verkligen existerar och till exempel öppet uppger riktiga kontaktuppgifter. Om en konsument upplever sig ha blivit lurad och lägger märke till marknadsföring som måste anses som humbug, kan han informera livsmedelstillsynsmyndigheten eller konsumentrådgivningen i sin egen kommun om saken.

Broschyren kan beställas på Eviras webbsidor http://www.evira.fi/portal/se/  à Publikationer

Testa dina kunskaper om humbug:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/marknadsforing/tror_inte_pa_humbug/testa_dina_kunskaper_om_humbug/

Mer information ger:

Om marknadsföring av livsmedel
Överinspektör Annika Nurttila, Evira, tfn 020 77 24290
Överinspektör Sari Sippola, Evira, tfn 020 77 24283

Om skillnaden mellan läkemedel och livsmedel
Avdelningschef Erkki Palva, Läkemedelsverket, tfn (09) 47334 288

Om marknadsföring som strider mot god sed
Överinspektör Satu Toepfer, Konsumentverket, tfn (09) 7726 7296

Teman: