Luftströmmarna hindrade koloradoskalbaggarna från att spridas till Finland

2.8.2007

<div>I år har luftströmmarna i juni, som är den värsta spridningstiden för koloradoskalbaggar, varit ogynnsamma för spridning av skalbaggarna. Utgående från de inspektioner som gjordes i juli har man kunnat försäkra sig om att vi har klarat oss undan en större spridning av skalbaggarna. Inspektionerna av potatisodlingarna fortsätter dock. Inspektionerna har huvudsakligen gällt Södra och Norra Karelen, som är utsatta områden för spridning av skalbaggarna.</div>

Väderförhållandena den här sommaren har varit ogynnsamma för spridning av skalbaggar till Finland. Luftströmmarna från väst och sydväst har hindrat dem från att nå Finland, fastän det har förekommit rikligt med skalbaggar i Finlands närområden i Ryssland och Baltikum. Spridning skulle kräva kraftiga luftströmmar mellan ost och syd. Det ostadiga vädret i juli påverkade också skalbaggarnas aktivitet. I svalt väder ger sig skalbaggarna inte så lätt i väg på flygtur utan stannar där de är.

Oberoende av de ogynnsamma väderförhållandena kan enstaka skalbaggar alltid följa med till exempel trafiken. Därför är det skäl att granska de potatisodlingar som ligger på några hundra meters avstånd från riks- och järnvägarna, hamnarna eller gränsövergångarna i Södra och Östra Finland. Risken ökar om potatisodlingen ligger nära någon av rastplatserna vid riksvägarna eller vid godtrafikens lastningsplatser.

Inspektionerna har huvudsakligen gällt Södra och Norra Karelen, men genom stickprover har potatisåkrar kartlagts i hela Södra och Östra Finland. Vid de två förekomster som hittats den här sommaren, den ena i Sibbo och den andra i Parikkala, har inga fler skalbaggar påträffats. Evira har också fått några anmälningar om observerade koloradoskalbaggar, men de har visat sig vara andra insekter, till exempel skinnbaggar.

Upptäckta skalbaggar ska omedelbart anmälas till TE-centralens landsbygdsavdelning eller till Eviras växtinspektionsenhet.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/vaxtinspektion/karantanskadegorare/potatisproduction/koloradoskalbagge/

Ytterligare information:
Äldre inspektör Olli Elfving, tel. 020 77 25048
Biträdande direktör Raija Valtonen, tel. 020 77 25040
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för växtskydd
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: