Man har börjat dra bort från marknaden sådana kosttillskott som innehåller silverax som eventuellt kan vara skadligt med tanke på levern

20.7.2006

<div>Enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA och dess kommitté för växtbaserade läkemedel (HMPC) kan silverax eventuellt vara skadligt med tanke på levern. HMPC har utgående från den information som finns till hands bedömt att intag av silveraxpreparat anknutit sig till allvarliga fall av leverskador.</div>

EMEA och finska Läkemedelsverket informerade om saken den 18 juli 2006 och rekommenderade att konsumenterna slutar använda preparat som innehåller silverax och omedelbart kontaktar läkare, om symptom visar sig. Mer information om saken: http://www.laakelaitos.fi/svenska/aktuellt/nyheter/silverax.html 

Silverax används allmänt i växtnaturkostpreparat. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har mottagit kosttillskottsanmälan om två preparat som innehåller silverax (Cimicifugae racemosea rhizoma, Black Cohosh, root) som eventuellt kan vara skadligt med tanke på levern.

Kosttillskottsanmälan har mottagits om följande preparat:

 1.  Womeno silveraxrotextraktprodukt
  Tillverkat för: Fenno Natura Oy, Tusby
  Förpackning på: 60 tabletter/ 24.6 g
  Bäst före: 08-2008
  Partiidentifikation: 5649
 2. Vitamore Total ört-, zink- och E-vitaminpreparat
  Tillverkat för: Laerton Oy, Helsingfors

Läkemedelsverket klassificerade med ett beslut i november 2005 preparatet som läkemedel. Klassificeringsbeslutet är lagakraftvunnet och ett sådant preparat som avses i detta beslut får inte längre hållas på marknaden som livsmedel. I och med klassificeringsbeslutet har saken överförts till Läkemedelsverket.

Företaget lämnade i juni 2006 an anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket om att preparatets sammansättning ändrats. Enligt anmälan har bl.a. silveraxen tagits bort från preparatet. Behandlingen av anmälan är ännu inte slutförd på Livsmedelssäkerhetsverket. Enligt verkets uppfattning kan preparat som innehåller silverax ändå fortsättningsvis förekomma på marknaden. Bland annat på företagets webbsidor berättas fortsättningsvis att produkten innehåller silverax.

Enligt livsmedelslagen (23/2006, 7 §) skall livsmedel till sin kemiska, fysikaliska, mikrobiologiska och hälsomässiga kvalitet vara lämpade som människoföda och inte orsakar fara för människors hälsa. Livsmedelssäkerhetsverket anser att silverax till följd av levertoxicitetsmisstankarna inte längre uppfyller de krav som skall ställas på ett livsmedels säkerhet.

Enligt EU:s s.k. allmänna livsmedelsförordning (178/2002/EG) skall en livsmedelsföretagare, om han har skäl att anta att ett livsmedel han har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat inte uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet, omedelbart inleda förfaranden för att dra tillbaka detta livsmedel från marknaden. Om produkten redan kan ha nått konsumenten skall han på ett effektivt och noggrant sätt informera konsumenterna om varför livsmedlet dragits tillbaka från marknaden och vid behov återkalla livsmedel som konsumenter redan erhållit.

Fenno Natura Oy har börjat dra tillbaka preparatet från marknaden och informerar konsumenterna om saken. Mer information ger Fenno Natura Oy:s verkställande direktör Christer Fallström, tfn 050 3872 102

Mer information:

Fenno Natura Oy:s verkställande direktör Christer Fallström, tfn 050 3872 102

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handlas saken av
överinspektör Sari Sippola, tfn 020 7724 291, 050 464 9354, e-post sari.kankaanpaa@evira.fi och
överinspektör Taina Rautio, tfn 020 7724 289, e-post taina.rautio@evira.fi

Teman: