Mängden tillverkade foderblandningar för produktionsdjur ökade något år 2010

11.4.2011

<p>I Finland tillverkades år 2010 sammanlagt 1 350 miljoner kilo foderblandningar för produktionsdjur avsedda för den inhemska marknaden. Den tillverkade mängden ökade med cirka 1,6 procent jämfört med året 2009. Tillverkningen av olika fodertillsatser minskade med fyra procent och uppgick till 29 miljoner kilo. I foderkök för pälsdjurfoder tillverkades inemot 332 miljoner kilo foder och för sällskapsdjur tillverkades 7,2 miljoner kilo foder. Uppgifterna bygger på den information om tillverkade mängder som tillverkarna lämnat till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.</p>

Andelen foder avsedda för nötkreatur dvs. kalvar, slaktnöt och mjölkkor av alla foder inom lantbruket var 46 procent dvs. 617 miljoner kilo. Mängden var cirka åtta miljoner kilo större än år 2009. Helfoder för kor tillverkades 290 miljoner kilo (en ökning med knappt 14 miljoner kilo) och halvkoncentrat 150 miljoner kilo (en minskning med 11 miljoner kilo). Den tillverkade mängden koncentrat var cirka 10 miljoner kilo större än år 2009.

Foderblandningarna för svin stod liksom tidigare år också för cirka en fjärdedel av den inhemska tillverkningen av foderblandningar. Den tillverkade mängden, 342 miljoner kilo, var något större än år 2009. Helfoder för växande djur, andelen av svinfodren var knappt 27 procent, tillverkades 92 miljoner kilo. Den nästa största produktgruppen bildade koncentraten för växande djur, av vilka det tillverkades 76 miljoner kilo. Mängden var så gott som den samma som året innan.

Andelen foderblandningar för fjäderfä av alla foderblandningar som tillverkades för produktionsdjur var fortsättningsvis cirka en femtedel. År 2010 var den sammanlagt tillverkade mängden, 291 miljoner kilo, cirka sex miljoner kilo större än året innan. Av fodren för fjäderfä utgjorde fodren för broilerkycklingar den största gruppen, 69 procent av foderblandningarna. Det tillverkades 199 miljoner kilo foder för broilerkycklingar dvs. nästan samma mängd som år 2009.

Den sammanlagda mängden tillverkade mineralfoderblandningar avsedda för produktionsdjur höll sig på så gott som samma nivå som år 2009 och uppgick till cirka 30 miljoner kilo. Tillverkningen av foderblandningar för hästar höll sig likaså på det föregående årets nivå (sju miljoner kilo). För renar tillverkades inemot 17 miljoner kilo foderblandningar, vilket innebär en ökning med knappt sju procent från året innan.

I foderkök för pälsdjursfoder tillverkades år 2010 sammanlagt 332 miljoner kilo foder. Mängden var 24 miljoner kilo eller inemot åtta procent större än år 2009.

Fodertillsatser såsom vitamin- och propylenglykolpreparat och konserveringsmedel för foder tillverkades i fjol 29 miljoner kilo. Jämfört med år 2009 var den tillverkade mängden något över en miljon kilo eller fyra procent mindre. Konserveringsmedlen utgjorde den största gruppen tillsatser.

Av fodren avsedda för sällskapsdjur innehåller statistiken uppgifter om den inhemska tillverkningen av mat avsedd för hundar och katter. Sådan mat, som i praktiken nästan helt bestod av mat avsedd för hundar, tillverkades så gott som lika mycket som år 2009 eller drygt 7 miljoner kilo.

Statistik över tillverkningen av foderblandningar 2010:
Evira.fi > Djur > Foder > Statistiker och rapporter > Statistiker om foder > 2010 (pdf, 14 kb)

Mer information:
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, Evira, tfn 020 77 25210

Teman: