Mera information från italienska myndigheterna om ostbedrägeriet

22.7.2008

<div>De italienska myndigheterna har gett Europeiska kommissionen en tilläggsutredning om användningen av skämda ostar i livsmedelsproduktion. Enligt den informationen som kom via det Europeiska kommissionens snabba larmsystemet 17.7.2008 hade ostar som var odugliga som människoföda och ostar avsedda för fodertillverkning använts för tillverkning av smältost och riven ost. De ostarna som producerades på detta sätt marknadsfördes som livsmedel.</div>

Enligt de italienska myndigheterna går det inte att utreda de produkter eller tillverkningspartier där ost som var oduglig som människoföda har använts i tillverkningen, inte heller vart produkterna har levererats. Enligt den informationen som fåtts har det inte funnits finländska livsmedelsföretag bland de aktuella företagens kunder och det finns inget som tyder på att de aktuella produkterna skulle ha levererats till Finland. Därför kan Livsmedelssäkerhetsverket Evira utgående från den här informationen inte vidta några åtgärder i fallet.

De som har deltagit i ostbedrägeriet är företagen Tradel, Megal och Sical i Italien samt företaget International Cheese GmbH i Tyskland. Alla de här företagen har samma italienska ägare. Dessutom har det italienska företaget DELIA deltagit i det här fallet. Tradel, Megal och DELIA hade italienskt myndighetsgodkännande för tillverkning av livsmedel, men Sical har inte godkänts som livsmedelanläggning.

Förutom de italienska och tyska myndigheterna för livsmedelstillsyn har Europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF undersökt användningen av gammal ost i Italien och Tyskland redan under de senaste åren.

Enligt tidigare erhållen information har Italien meddelat att undersökning av fallet inleddes i mars 2006 och att det misstänkta ostmejeriet, företaget Tradel i Cremona, stängdes i juni 2007. Mejeriet har samarbetat med ostmejeriet Megal i Novara. Den anläggningen stängdes i oktober 2007. Dessutom har myndigheterna berättat att de här ostmejeriernas produkter har dragits bort från marknaden och förstörts, så enligt de italienska myndigheterna de produkterna finns inte mera på marknaden.

Mer information ger:
Enhetsdirektör Kyösti Siponen, tel. 020 77 24230, 050 386 8412Teman: