Mindre förekomster av farliga växtskadegörare än tidigare hittades våren 2012

29.6.2012

<p>Vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras inspektioner på våren hittades några farliga växtskadegörare i växthus- och potatisodlingar. Antalet nya förekomster av växtskadegörare var dock mindre än under de föregående åren och skadegörarna var inte nya i Finland. Vid inspektionerna av skog och virke hittades inga tallvedsnematoder.</p>

I växthus hittades bomullsmjöllus, minerarfluga och nekrotiskt bladfläckvirus på balsamin

Antalet förekomster av bomullsmjöllus under de senaste åren har varit 25–83, av vilka största delen har hittats under höstsäsongen. I våras hittades bomullsmjöllus i endast en odling, och där har bomullsmjöllusen redan utrotats. I marknadskontrollen av plantor hittades endast ett plantparti som var smittat av bomullsmjöllus.

Floridaflugan och krysantemum-minerarflugan är båda klassificerade som farliga växthusskadegörare. Av båda arterna hittades en förekomst i växthusodlingar på våren. De hittas i enstaka odlingar i genomsnitt med några års mellanrum.

Nekrotiskt bladfläckvirus på balsamin hittades i en odling av krukväxter. Då virussjukdomar bekämpas i en odling måste de virussmittade växterna förstöras, annars lyckas bekämpningen inte. I odlingen måste man dessutom hålla en odlingspaus med de växtarter som nekrotiskt bladfläckvirus på balsamin kan leva på.

Importerat virke och emballage var rent

Tallvedsnematoden är en farlig skadegörare för skogen. I Europa förekommer den endast i Portugal och Spanien. På tallar orsakar den vissnesjuka, vilket till slut leder till att träden dör. Tallvedsnematoden kartläggs årligen i de finländska skogarna och har ännu inte påträffats i Finland.

Evira inspekterar importvirke och träemballage med tanke på tallvedsnematoder. I våras hittades dock inga tallvedsnematoder i ett enda virkesparti. För att förhindra spridning av tallvedsnematoden finns vissa villkor och behandlingskrav för import av virke och träemballage. Avsikten med behandlingarna är att utrota tallvedsnematoderna och andra farliga skadegörare i virket.

Ljus ringröta och gul potatiscystnematod i potatisodlingar

Yrkesmässiga potatisodlingar kartläggs årligen med tanke på förekomst av potatiscystnematod och ringröta. Ljus ringröta upptäcktes på en ny gård. Under de senaste åren har årligen några fynd gjorts. Mörk ringröta har aldrig hittats i Finland.

Ringröta är en bakteriesjukdom som numera förekommer nästan endast latent, vilket innebär att synliga symtom sällan upptäcks. Symtom på ringröta är en mörk ring där röta sipprar fram ur knölens kärlring. Sjukdomsförekomsten säkerställs alltid genom laboratorietester. Symtomfri ringröta i knölarna utgör inget hinder för att använda potatisen som livsmedel. Det bästa sättet att bekämpa sjukdomen är odlingshygien och att använda frisk och certifierad utsädespotatis. Sjukdomsalstraren lever dock vidare i knölar som blir kvar i jorden över vintern.

Gul potatiscystnematod hittades på femton gårdar där den inte tidigare har förekommit. Antalet fynd är något större än under de senaste åren. Vit potatiscystnematod har inte alls påträffats under de senaste åren, men några bekämpningsålägganden som gäller i flera år är fortfarande i kraft.

Potatiscystnematoden är en ytterst liten rundmask vars cyststadium kan ses med blotta ögat på rötterna i tvinvuxna potatisbestånd i juli-augusti. Potatiscystnematoden har i praktiken inga andra värdväxter i Finland, men den blir kvar i jorden mycket länge, även om ingen potatis odlas på åkern. Potatiscystnematoden lever och förökas i potatisens rotsystem och minskar tillväxten och skörden. Det enda sättet att bekämpa den är växelbruk och att använda potatissorter som är resistenta mot potatiscystnematoden. Dessutom är odlingshygienen till exempel vid användning av bearbetnings- och odlingsmaskiner viktig.

I marknadskontrollen av potatis upptäcktes potatiscystnematoder

I marknadskontrollen av potatis undersöks potatiscystnematoder och ringröta genom laboratorietester. Ingen ringröta hittades, men i ett parti med basutsädespotatis av tyskt ursprung hittades gul potatiscystnematod, i ett parti matpotatis av italienskt ursprung hittades vit potatiscystnematod och i ett parti matpotatis av spanskt ursprung gul potatiscystnematod. I ett parti med certifierad utsädespotatis av danskt ursprung hittades dessutom av symtomen och laboratorietesterna att döma potatis mop-top-virus och i ett annat parti med utsädespotatis av danskt ursprung tobaksrattlevirus. Mop-top- och rattlevirus är inte karantänsskadegörare och det finns inga krav beträffande dem i EU-bestämmelserna om utsädespotatis, men i finländsk utsädespotatis får de inte förekomma.

Mera information om farliga växtskadegörare:
Evira.fi > Växter > Växtsjukdomar och skadedjur

Situationen i fråga om farliga växtskadegörare i Finland:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Övervakning > Övervakningsresultat

Mera information: sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 040 560 2510

Teman: